Connect with us

ข่าว

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 4 หน่วยงานแรงงานพะเยาร่วมพัฒนาความเข้มแข็งด้านอาชีพแรงงานนอกระบบกลุ่มทอผ้าไทลื้อ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : พรรณณีย์ มูลเทศ ผู้สื่อข่าวพะเยา 
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมเสวนาหัวข้อ “กระทรวงแรงงานกับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ” ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา นำโดยนางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านอาชีพแรงงานนอกระบบกลุ่มผ้าไทลื้อ ตามโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ แรงงานพิการจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง 5 หน่วยงานร่วมพัฒนาความเข้มแข็งด้านอาชีพแรงงานนอกระบบกลุ่มทอผ้าไทลื้อ (ผลิตภัณฑ์จากผ้า) กล่าวคือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเน้นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านผ้า สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาเน้นการจดทะเบียนเป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาเน้นความปลอดภัยและอาชีวอนามัยการทำงานด้านผ้า และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาเน้นการเข้าสู่หลักประกันสังคม ทั้งนี้ ในวันนี้ได้ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง โดยเฉพาะการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองให้น่าสนใจและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และตอบสนองต่อความต้องการในตลาดผ้าพื้นเมืองในปัจจุบัน ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพ ประยุกต์บริบทพื้นที่มาเป็นผลงาน และสรุปผลเพื่อต่อยอดและพัฒนาผลงาน โดยอาจารย์ปรียานุช เกศสุวรรณ สาขาศิลปและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้สนับสนุนการฝึกอาชีพเสริมเพื่อขยายผลการพัฒนาลวดลายผ้าทอ เช่น ลายน้ำไหล ลายสายรุ้ง ลายหางปลา ลายดอกประยุกต์ ซึ่งเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์ผ้าถุงไทลื้อ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปูโต๊ะ และย่าม ตลอดจนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ประยุกต์จากเดิม เช่นการทอผ้าฝ้ายผสมกับผักตบชวาลายน้ำฝนที่พัฒนาโดยเฉพาะร่วมกับนางวาด ยาเย็น เจ้าของผลิตภัณฑ์ “ขวาวาด”