Connect with us

ข่าว

เชิญชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2019” โดย “ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ”

Published

on

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง ในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความเจริญของประเทศชาติ และเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรของพระองค์เสมอมา ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติส่วนพระองค์ ทั้งด้านความมั่นคงของชาติ ด้านศาสนา ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความงดงามในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ” อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จึงได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เพื่อให้ชาวไทยได้สัมผัสกับพระราชจริยาวัตรที่งดงามในขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ในการทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ แสดงให้เห็นความเข้าพระราชหฤทัยอย่างถ่องแท้ถึงพระราชกรณียกิจด้านงานศิลปาชีพและความจำเป็นของการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและสร้างรายได้เลี้ยงตนเอง และยังแสดงถึงการใส่พระราชหฤทัยในสุขทุกข์ของราษฎร รวมทั้ง พระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน ในกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2019” ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน”

พระราชจริยาวัตรขณะทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ไต่ถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และทุกข์สุขของราษฎร เพื่อประกอบพระราชวินิจฉัย ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 29 พฤศจิกายน 2542

ภายในกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2019” จะจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ถ่ายทอดพระราชจริยาวัตรที่งดงามของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ไว้มากมาย อาทิ พระราชจริยาวัตรขณะทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ไต่ถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และทุกข์สุขของราษฎร เพื่อประกอบพระราชวินิจฉัย ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 29 พฤศจิกายน 2542

พระราชจริยาวัตรขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มปักผ้า ณ บ้านไทยสุข หมู่ที่ 8 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 1 กันยายน 2545

พระราชจริยาวัตรขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มปักผ้า ณ บ้านไทยสุข หมู่ที่ 8 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 1 กันยายน 2545

พระราชจริยาวัตรขณะทรงพระราชทานวโรกาสให้ผู้แทนสมาคมไหมโลก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล หลุยส์ ปาสเตอร์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเทิดพระเกียรติในพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไหมไทยจนเป็นที่รู้จักของทั่วโลก รวมทั้งช่วยให้ราษฎรผู้ผลิตไหมไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น วันที่ 21 กันยายน 2545

พระราชจริยาวัตรขณะทรงพระราชทานวโรกาสให้ผู้แทนสมาคมไหมโลก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล หลุยส์ ปาสเตอร์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเทิดพระเกียรติในพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไหมไทยจนเป็นที่รู้จักของทั่วโลก รวมทั้งช่วยให้ราษฎรผู้ผลิตไหมไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น วันที่ 21 กันยายน 2545

พระราชจริยาวัตรที่งดงามของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จะจัดแสดงผ่านนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2019” อีกทั้งสิ้น 2 ครั้ง ได้แก่
อาคารจัตุรัสจามจุรี ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562
บ้านนครใน จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2562

Advertisement