Connect with us

ข่าว

ผวจ.ชัยนาทเปิดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

Published

on

ผู้สื่อข่าว : วรชล ฟักขาว ผู้สื่อข่าวชัยนาท

วันนี้ 22 ธ.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณ ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สวรรค์ไร่ ปลายนา ฟาร์ม ม.3 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอวัดสิงห์ โดยมี นายสมชาย ศาตมานนท์ นายอำเภอวัดสิงห์ พร้อมด้วย นายอัคศวัฒน์ ทรัพย์บริบูรณ์ เจ้าของโครงการ โคก หนอง นา โมเดล สวรรค์ไร่ ปลายนา ฟาร์ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาชีวิตผ่านการลงมือทำให้ประชาชนเห็น อีกทั้งเป็นการขยายผลแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชน และน้อมนำไปปฏิบัติติให้เป็นวิถีชีวิต สามารถขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เป็นหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข และพัฒนาพื้นที่ โคก หนอง นา ให้เป็นจุดตัวอย่างเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร บริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อสร้างทางรอดแก่ประชาชนในการเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตการต่างๆ อาทิ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วิกฤตของเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้งและอุบัติภัย

ในโอกาสนี้ นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมกิจกรรม ปลูกผักสวนครัว การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการห่มดิน นอกจากนั้น ยังได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ โรงเรือนเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ เป็นต้น อีกทั้งยังให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติติงานในระดับต่างๆ ที่ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน

Advertisement
Continue Reading
Advertisement