Connect with us

ข่าว

อำเภอปากพลี จัดประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน และวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2566

Published

on

ผู้สื่อข่าว : อำพล เทียนงาม ผู้สื่อข่าวนครนายก

ที่หอประชุมอำเภอปากพลี ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอปากพลี จัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม และอ่านสารของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2566 พร้อมประดับเครื่องหมายและมอบหนังสือสำคัญให้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1.ส.ต.นรินทร์ นนท์ประเสริฐ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ตำบลหนองแสง
2.ร.ต.อ.สมพงษ์ ดีอาษา ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.4 ตำบลเกาะโพธิ์
3.นางสาวชณิสรา วุฒิอ่อน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.1 ตำบลหนองแสง
4.นางสมศรี นามรักษา ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.1 ตำบลหนองแสง
5.นายนพดล ยอดมิ่ง ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.1 ตำบลท่าเรือ
โดยก่อนการประชุมนายอำเภอปากพลี ได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม ในการขอตรวจหาสารเสพติดในร่างกายทุกคน ซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด
โดยการประชุมมี นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ ปลัดจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการประจำอำเภอปากพลี อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมการประชุม และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การทำประกันภัย พ.ร.บ. ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 โดยถือกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2486 และในปี 2551 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ของ กม. เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมการทำงานในทุกมิติของหมู่บ้าน โดย กม. ยึดหลักการทำงาน “การบูรณาการคน และบูรณาการงานในหมู่บ้าน” ทำหน้าที่บริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาและ พัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “คณะรัฐมนตรีของหมู่บ้าน” ให้เกิดเอกภาพ และก่อประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน..