Connect with us

ข่าว

จ.ลำปาง ประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฯ เนื่องใน “วัน อปพร.”

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2565 ประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น 7 เหรียญเงินดิเรกคุณากรณ์ แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้อุทิศตนทำคุณประโยชน์

Published

on

ที่ ห้องงานประสานขอพระราชทานเพลิงฯ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีรับ-มอบ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย /ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2565 พร้อมกล่าวมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ตัวแทนสมาชิกศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำจังหวัดลำปาง

ด้วยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และให้ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด จัดกิจกรรมเชิดชูความสำคัญงาน อปพร. เพื่อเชิดชูเกียรติและคุณงามความดี ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เสียสละ อุทิศทั้งกำลังกาย กำลังใจ ทรัพย์สิน ความรู้ความสามารถ ร่วมเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ โดยมิได้หวังผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทนอันใด และเนื่องในโอกาสวันที่ 22 มีนาคม ได้เวียนมาบรรจบถึง จังหวัดลำปาง โดยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมกับ คณะกรรมการประสานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “วัน อปพร.” ขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เหล่าสมาชิก อปพร. ในสังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดลำปาง

ในการนี้ได้ร่วมกันประกอบพิธี มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น 7 เหรียญเงินดิเรกคุณากรณ์ ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตพื้นที่ที่ได้อุทิศตนทำคุณประโยชน์ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหางานสาธารณภัยด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในหมู่สาธารณชน โดยจังหวัดลำปาง มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 2 นาย ได้แก่ นายผดุง ปัทม์แก้ว ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. สังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลแม่เมาะ และ น.ส.ลักขณา คำป่าแลว คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. สังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ซึ่งในการประกอบพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นตัวแทนนำอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทั้ง 2 นาย เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเป็นตัวแทนอ่านสาร พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย /ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง และกล่าวมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่ตัวแทนสมาชิก อปพร. ในสังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสมาชิก อปพร. ได้ตระหนักสำนึกร่วมถึงอุดมการณ์ของ อปพร. ที่จะต้องยืนหยัดยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่ง อปพร. ทุกนายจะต้องรักใคร่สามัคคีปรองดอง ทำงานโดยไม่หวังผลประโยชน์สิ่งตอบแทน และจะต้องดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา รวมถึงตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป

Advertisement