Connect with us

ข่าว

บก.คฟป.ทภ.3 สน. จัดชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 หวังสร้างการรับรู้ป้องกันไฟป่า

Published

on

ผู้สื่อข่าว : เหม.กาญจนา ประชาสัมพันธ์กองทัพภาค ๓

พ.อ.เกรียงศักดิ์ ปักคำไทย หน.ส่วนปฏิบัติการ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า(บก.คฟป.ทภ.3 สน.) เปิดเผยว่าตลอดเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมากองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้ายังคงรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและสถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน 17 จังหวัดภาคเหนือ อย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีค่า PM 2.5 ระหว่าง 8 – 58 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 12 – 90 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่า AQI ระหว่าง 1 – 135 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ถึง เริ่มมีกระทบต่อสุขภาพ

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน 17 จังหวัดภาคเหนือ สรุปจำนวน Hotspot (ดาวเทียมระบบ VIIRS) ห้วงเดือน ธ.ค. 63 จำนวน 4,327 จุด เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 244 จุด เกิดในพื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 673 จุด ,เขต สปก. จำนวน 522 จุด พื้นที่ริมทางจำนวน 94 จุด, พื้นที่เกษตร จำนวน 2,478 จุดและพื้นที่ชุมชนและอื่นๆจำนวน 316 จุด

ในส่วนของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าที่ผ่านมา พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าได้กำชับให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงแต่ละจังหวัดลงพื้นที่นำเครือข่ายภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อช่วยกันในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งติดตามสถานการณ์ ค่า PM 2.5, ค่า PM 10, และค่า AQI ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 17 จังหวัด ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ ร่วมทำแนวกันไฟ ,ดับไฟและร่วมลาดตระเวนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 63 ครั้ง ในส่วนของการปฏิบัติงานของชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจตลอดเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 92 ครั้ง โดยลงพื้นที่พบปะประชาชนตามหมู่บ้านเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารวมทั้งตำบลหมู่บ้านรอบดอยสำคัญที่เคยเกิดไฟป่า ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ เสียงตามสาย ตลอดจนการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เป้าหมาย

Advertisement
Continue Reading
Advertisement