Connect with us

ข่าว

ชุมชนบ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยเทคโนโลยี

Published

on

ผู้สื่อข่าว : วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ ผู้สื่อข่าวแม่ฮ่องสอน

วันที่ 28 กันยายน 2566 ที่หอประชุม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมชาย สีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างผู้แทน 5 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนบ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วน ตำบลหมอกจ่าแป่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และบริษัทโทรคมนาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจ ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเป้าหมายการ พัฒนาจังหวัดมุ่งสู่การเป็น “แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ด้วย การสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก อาทิ การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข การพัฒนาคน สังคม และการบริหารจัดการ ภาครัฐ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ถือเป็นโอกาสอันดีของจังหวัด โดยเฉพาะชุมชนบ้านรักไทย ที่ได้เข้าร่วมเป็นชุมชนต้นแบบ โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Yolth Club ในการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ IT และ Social Media อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนเพื่อสร้างสังคมและ เศรษฐกิจในอนาคต

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สำหรับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อสังคมอย่างทั่วถึง แก่ประชาชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม โดยโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยให้การ สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยี IoT ให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชน/ชุมชน โดยในปี 2566 NT ได้ดำเนินการตามแผนงานด้าน NT CSR ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ครบตามเป้าหมายในวันนี้ ทำให้มีชุมชนในโครงการครบทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ รวม 83 แห่ง โดยชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเป็นชุมชนในลำดับที่ 83 โดย NT ได้จัดการอบรมทักษะด้านไอที พร้อมเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เยาวชนและผู้ประกอบการ สามารถนำไปใช้งาน ได้อย่างเท่าทันในยุคดิจิทัล

Advertisement
Continue Reading
Advertisement