Connect with us

ข่าว

โรงพยาบาลลานนา 3 รับการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ โครงการประกันสังคม ประจำปี 2566

Published

on

ผู้สื่อข่าว : นิวัตร ธาตุอินจันทร์ ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลลานนา 3 … นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 และนพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมทั้งหัวหน้าแผนกทุกฝ่าย ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานมาตรฐานทางการแพทย์ นำโดย นพ.พลเลิศ พันธุ์ธนากุล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ และ คุณกฤษณา กลิ่นสมิทธิ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล พร้อมทั้ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยคุณวิรัตน์ ส่วยนุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และ คุณปิยะฉัตร หอมจันทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ ที่ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล เอกสารข้อมูลสถานพยาบาล ระบบเวชระเบียนผู้ป่วย และมาตรฐานด้านความปลอดภัย รวมทั้งด้านการให้บริการทุกระบบ ของโรงพยาบาลลานนา 3 ประจำปี 2566

โรงพยาบาลลานนา 3 รับการประเมินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการตรวจเพื่อรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล ควบคุมการบริการของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม ให้มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วย และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานประกันสังคม และร่วมปรึกษาหารือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้บริการประกันสังคมในปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการตรวจประเมิน โรงพยาบาลลานนา3 มีมาตรฐานตรงตามที่ประกันสังคมกำหนด เป็นที่พึงพอใจของผู้มารับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

Continue Reading
Advertisement