Connect with us

ข่าว

ผู้ตรวจการแผ่นดินเดินทางมาตรวจรับทราบข้อมูลกรณีปัญหาการเจาะสายไฟฟ้าลงดิน

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ชัยวุฒิ ไชยอินตา ผู้สื่อข่าวลำปาง 
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง รายงานข่าวว่า วันที่13 มิถุนายน 2562 นึ้ นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พันโท เทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้างปรับปรุงจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่ชุมชนเมืองและเขตเทศบาลนครลำปาง บริเวณถนนบุญวาทย์ ซึ่งถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบถึงปัจจัยและปัญหาการดำเนินการในพื้นที่ หวังเร่งหาแนวปฏิบัติแก้ไขเชิงระบบและเป็นโมเดลการบริหารจัดการในพื้นที่อื่น ๆ

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ดำเนินการจัดการกับสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่าง ๆ ที่พาดสายไม่เป็นระเบียบ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรผ่าน รวมถึงเกิดทัศนียภาพรกรุงรังไม่เรียบร้อย ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเล็งเห็นว่าเป็นปัญหาที่กระทบต่อประชาชนจำนวนมากและพบเห็นได้เกือบทุกพื้นที่ ควรมีการวางแผนดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและแนวปฏิบัติแก้ไขเชิงระบบ ประกอบกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินในเมืองใหญ่ด้วย จึงได้ติดตามแก้ไขรับทราบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่อยมา

และเนื่องจากเส้นทางถนนบุญวาทย์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ใจกลางย่านชุมชนและร้านค้ามากมายนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบนำสายไฟฟ้า – สายสื่อสาร ลงเคเบิลใต้ดิน ย่อมจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค และประโยชน์สาธารณะได้เป็นอย่างดี

นายบูรณ์ กล่าวต่อว่า จากการประชุมหารือร่วมกับ นายฉลาด อาสายุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 3นายสเฐียรพงศ์ ฤทธิเรืองเดช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง นายศุภวัณณ์ มงคลสวัสดิ์ โทรศัพท์จังหวัดลำปาง ผู้แทนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า – สื่อสาร เป็นเคเบิลใต้ดิน เส้นทางถนนบุญวาทย์ ที่กำหนดเดิมจะต้องแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2562 แต่ก็ล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งปัญหาอุปสรรคหลัก ๆ คือ เมื่อดำเนินการขุดเจาะเพื่อวางแนวท่อใหม่ ก็จะพบกับแนวท่อเก่ากีดขวางเส้นทางใต้ดินอยู่ ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่ดูแลแนวท่อนั้น ๆ มาดำเนินการรื้อถอนก่อน เพราะผู้รับเหมาตามแผนงานปรับปรุงไม่สามารถรื้อถอนได้โดยพลการ ปัญหาการทำข้อตกลงดูแลรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานด้วยกันหลังก่อสร้างเสร็จ ตลอดจนความพร้อมด้านการบริหารจัดการงบประมาณที่ต้องรองรับต่อการก่อสร้างปรับปรุงระบบขนาดใหญ่ ดังนั้น การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงสำคัญมาก เพื่อความเป็นเอกภาพในการทำงานและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริง ประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องทางกฎหมาย แนวทางแก้ไข และข้อคิดเห็นที่ได้จากการลงพื้นที่จังหวัดลำปางครั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินจะนำไปพิจารณาประกอบข้อเสนอแนะเพื่อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีให้เป็นแนวทางการบริหารจัดการโครงการลักษณะเดียวกันนี้ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีความปลอดภัย สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน

Continue Reading
Advertisement