Connect with us

ข่าว

กระบี่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อมเมืองสปา จังหวัดกระบี่ รองรับการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Published

on

ผู้สื่อข่าว : มโนธรรม ใจหาญ ผู้สื่อข่าวกระบี่.

วันนี้ (13 มิ.ย. 2566) เวลา 13.30 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อมเมืองสปา จังหวัดกระบี่ เพื่อปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ ก่อสร้างพื้นที่นันทนาการ บริเวณน้ำพุร้อนเค็มสู่มาตรฐานสากลโดยมี นางจารุรัตน์ สกุลดี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ นายจิรวัฒน์ ปลอดวงศ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ นายวิรุจเทพ รัฐการวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาตร์นายวิเวก ผิวดำ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยน้ำขาว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ฯ ณ บริเวณน้ำพุร้อนเค็ม ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

โดยโครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมเมืองสปา จังหวัดกระบี่ เป็นโครงการยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานอัตลักษณ์ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝังอันดามัน
(กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) วงเงินงบประมาณ จำนวน 49 ล้านบาท ความคืบหน้าในการก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า 70 % และจะสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน 2566 นี้

Advertisement

พื้นที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่มีบทบาทสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว โดยมีการขุดพบลูกปัดโบราณจำนวนมากในพื้นที่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทำให้พื้นที่อำเภอคลองท่อมเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนและนิเวศป่าซายเลน จากความสำคัญ

กล่าวข้างต้น ทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาอำภอคลองท่อมให้มีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยว นอกจากนี้ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ (คลองท่อมเมืองสปา) ตามขั้นตอนการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน สระมรกต พิพิธภัณฑ์ลูกปัดคลองท่อม น้ำพุร้อนเค็ม

ประกอบกับนโยบายการพัฒนาจังหวัดกระบี่มีเป้าหมายมุ่งไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดยเน้นการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่มุ่งไปสู่การท่องเที่ยวสีเขียว (Krabi Go Green) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Advertisement
Continue Reading
Advertisement