Connect with us

ข่าว

ตร. สภ.ศรีมโหสถ ทำMOU.ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด! แบบครบวงจร

Published

on

ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า ที่ศาลาการเปรียญวัดป่าทรงนิมิต ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี นายสืบศักดิ์ นีสกุลปลัดอำเภออาวุโสเป็นประธานเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี พ.ต.ท.สุภาวุฒิ ศรีสุลัย สวป.สภ.ศรีมโหสถ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมผู้บริหาร-ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้าน หมู่บ้านสระมะเขือ หมู่ที่ 1 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรีเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมเบื้องต้นนี้ พ.ต.อ.เกริกศิษฐ์ เนียมนัดฐ์ ผกก.สภ.ศรีมโหสถ ได้ชี้แจ้งแจ้งให้ทราบโดยสรุปว่า “ ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ ทั้งในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ทั้งปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และ ความปลอดภัยในทรัพย์สิน

การติดยาเสพติดเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ ชีวิตความสุขของประชาชน และ อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสังคมและประเทศชาติ และ มีการคาดการณ์แนวโน้มว่าจำนวนผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดจะเพิ่มขึ้นตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับปัญหาเศรษฐกิจ การศึกษาโครงสร้างและสัมพันธภาพของครอบครัว การเลี้ยงดู ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ

Advertisement

ซึ่งปัญหาอาชญากรรมหลายประเกทที่เกิดขึ้น เช่น คดีข่มขืน ฆ่า ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย เป็นต้น ผู้ก่อเหตุในหลายคดี เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจะในฐานะเป็นผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้เสพ หรือผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติดเป็นตัวบ่อนทำลายความสงบสุขของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข

สถานีตำรวจภูธรศรีมโหสถ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และ รับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อตนเอง

ในสถานการณ์ปัจจุบันถือว่า การเสพติดคือ การเจ็บป่วย เป็นโรคสมองติดยา และ เป็นภัยต่อสุขภาพที่สำคัญ ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศ แนวทางการช่วยเหลือบำบัดรักษาทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลถึงการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ

อย่างไรก็ตามปัญหาการติดยาเสพติด เป็นปัญหาที่ทับซ้อนมีความสัมพันธ์กับปัญหาอื่น ๆ หลายด้าน เช่น บัญหาสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ซึ่งเป็นทั้งปัจจัยสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนั้น การบำบัดรักษาและการช่วยเหลือ ผู้ติดยาเสพติดย่อมต้องพิจารณาหลายมิติแบบองค์รวม หาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อการแก้ไขปัญหาได้รอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติต้านสังคม แต่จากการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่าผู้เสพที่ผ่านการบำบัดขาดภูมิคุ้มกันทางใจ ขาดความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ จึงกลับไปใช้ยาเสพ
ติด ซ้ำอีก

Advertisement

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดมีพลังในการดำเนินชีวิต และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง การบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วม และนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืนและครบวงจรในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติด ให้เกิดการบำบัดพื้นฟูใกล้บ้าน หรือ ภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล ให้เป็นไปตามหลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน มีกระบวนการตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง พื้นฟู และลดอันตรายจากยาเสพติด อีกทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและติดตาม ดูแลช่วยเหลือสังคมปัจจุบัน มีหลายชุมชนที่มีการดำเนินการบำบัดพื้นฟูการใช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางที่สามารถดูแลผู้ใช้ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานีตำรวจภูธรศรีมโหสถ จึงได้จัดทำ”โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” ขึ้นเพื่อให้ชุมชนทั่วประเทศได้นำรูปแบบไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนของตนอย่าง เป็นระบบและยั่งยืนต่อไป เป้าหมายการพัฒนา พื้นที่เป้าหมาย หมู่บ้านสระมะเขือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกบีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดให้สามารถป้องกัน แก้ไข และ บำบัดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

วิธีดำเนินการ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของ เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ในการดำเนินโครงการและจัดตั้งคณะทำงาน เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการดำเนินการ ขั้นดำเนินการการบูรณาการเพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ทำการวิเคราะห์ชุมชน สร้างการเรียนรู้และการตัดสินใจร่วมกันของคนในชุมชน จัดทำแผนชุมชน การดำเนินกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน การประเมินผลโดยชุมชน การบูรณาการเพื่อให้เกิดการบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วม
อาทิ วิเคราะห์ , การบาบัดฟื้นฟูโดยมีส่วนร่วมของชุมชน (Community based treatment and rehabilitation: CBTX ) นำสู่ การจัดการแบบองค์รวม โดยการกำหนดบัญชีความต้องการที่จำเป็นของแต่ละบุคคล (สุขภาพ ครอบครัว การศึกษา การจ้างงาน และที่อยู่อาศัย) มีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของภาคประชาสังคม ผู้บังคับใช้กฎหมาย และ ผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพ กำหนดเครื่องมือในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดบนหลักฐานเชิงประจักษ์

Advertisement

ผู้ใช้ยาเสพติด ได้รับการแจ้งข้อมูลการบำบัดรักษาและสมัครใจมีส่วนร่วมในการบำบัดรักษา เคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และพิทักษ์ความลับ ยอมรับว่าการติดซ้ำ เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการรักษา และไม่ควรหยุดกระบวนการนำผู้ใช้ยาเสพติดให้เข้าถึงบริการอีกครั้ง มีกระบวนการวิเคราะห์ การแยกชุมชน (ด้านความมั่นคง แดง เหลือง เขียว ขาว) , ค้นหาผู้นำ/สร้างผู้นำ , การจัดเวทีประชาคม, สะท้อนข้อมูลในชุมชน, สร้างความสัมพันธ์ ร่วมมือ , การค้นหา ,คัดกรองในชุมชน, แบบระบุตัวตน , การวินิจฉัย (ทางการแพทย์ หรือทางการพยาบาล หรือ จาก อสม. หรือ คน ในชุมชนที่เคยผ่านการอบรมเครื่องมือคัดกรอง) และ แบ่งแยกความรุนแรง การสร้างแนวทางและการบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ การพื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ การสร้างระบบการติดตาม การประเมินผล วัดผลความสำเร็จและพัฒนาต่อเนื่อง ” พ.ต.อ.เกริกศิษฐ์ กล่าว

ด้าน นายสืบศักดิ์ นีสกุลปลัดอำเภออาวุโส อ.ศรีมโหสถ กล่าวชี้แจง ว่า “ ในสถานการณ์ยาเสพติดปัจจุบัน กระท่อม กัญชา กัญชงปลด พ.ร.บ.ได้ปลดออกจากยาเสพติด ออกจากยาเสพติด ใช้เพื่อด้านอาหาร ยา และ เพื่อการศึกษาเท่านั้น แต่ ยังมีสารเสพติดอื่น ๆ หมู่บ้านสระมะเขือนับโชคดีที่ทาง สภ.ศรีมโหสถเข้ามาดำเนินการ แต่ปัญหายาเสพติดจะหมดไป ไม่ใช่เฉพาะหน่วยราชการ สถานศึกษา ให้หมดจากพื้นที่ จุดสำคัญ ประชาชนในหมู่บ้าน ต้องดู และ ลูกหลาน ครอบครัวตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งหมู่บ้านสระมะเขือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกบีบ อำเภอศรีมโหสถ มีประชากรประมาณ 924 คน กำหนดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-31ก.ค.65 โดยมี พ.ต.อ.เกริกศิษฐ์ เนียมนัดฐ์ ผกก.สภ.ศรีมโหสถ ฝ่ายปกครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รพ.สต. กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน กอ.รมน.ปจ. และ สื่อมวลชน ร่วมลงนาม MOU เป็นเบื้องต้น” นายสืบศักดิ์กล่าว

Advertisement