Connect with us

ข่าว

พช.ลำปาง จัดกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 1หมู่บ้าน 1ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน

Published

on

จังหวัดลำปาง นำกลุ่มพลังภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในชุมชนเขตท้องที่ตำบลพิชัย ร่วมกิจกรรมปฏิบัติทำสวนเกษตรปลูกผัก-ผลไม้ สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลพิชัย ดำเนินกิจกรรม KICK OFF โครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ 06 พฤษภาคม 2566 ร่วมกันสานพลัง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ในชุมชนเขตท้องที่ตำบลพิชัย นำชาวบ้านจิตอาสาเข้าทำกิจกรรมฝึกหัดปฏิบัติสร้างสวนเกษตร ปลูกผัก-ผลไม้ เสริมความมั่นคงทางอาหารขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนครัวเรือนให้ไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดกิจกรรมขึ้น ณ วัดบ้านไร่ ชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานทำพิธีเปิดโครงการ พร้อมเชิญชวนประชาชนในเขตท้องที่ร่วมทำกิจกรรม “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูสถิตธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่(ศิลาทอง) และนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ และนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นตัวแทนนำกลุ่มพลัง “บวร” จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วนราชการ องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะสงฆ์ และประชาชนในชุมชนเขตท้องที่ตำบลพิชัย ทั้ง 17 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวนกว่า 300 คน

สำหรับโครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ปลูกผัก-ผลไม้ เสริมความมั่นคงทางอาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อปวงชนชาวไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทย ในการสร้างพลังความต่อเนื่องต่อยอดและขยายผลการน้อมนำพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปฏิบัติใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการส่งเสริมให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้ใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกพืชผักสวนครัวเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน-ชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้การบูรณาการของภาคีเครือข่ายที่จะร่วมกัน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ทำสิ่งที่ดีเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความสุข อันจะนำไปสู่การเป็นหมู่บ้านที่ลดความเหลื่อมล้ำ และขับเคลื่อนเป้าหมายในการพัฒนาท้องที่ให้เกิดความยั่งยืน

โดยในกิจกรรม KICK OFF ครั้งนี้ กลุ่มพลังภาคีเครือข่าย “บวร” ตำบลพิชัย ได้ร่วมกันทำกิจกรรมประกอบไปด้วย การปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เพื่อรณรงค์สร้างความมั่นคงทางอาหาร, การปลูกพืชไม้ผลตามบริเวณพื้นที่ว่างและพื้นที่สาธารณประโยชน์ภายในรอบบริเวณวัดบ้านไร่(ศิลาทอง) ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อให้พื้นที่บริเวณวัดได้เป็นพื้นที่คลังอาหารต้นแบบของชุมชน ซึ่งจะช่วยสร้างแรงกระเพื่อมให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ ของตำบลพิชัย ได้เกิดความตระหนักในการที่จะใช้ประโยชน์บนพื้นที่ว่างสาธารณะในชุมชน สร้างพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ให้เต็มไปด้วยพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร และผลไม้ เพื่อจะได้เป็นคลังอาหารที่ยั่งยืนของแต่ละชุมชนต่อไป

Advertisement
Continue Reading
Advertisement