Connect with us

ข่าว

คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก จัดการประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

Published

on

ผู้สื่อข่าว : อำพล เทียนงาม ผู้สื่อข่าวนครนายก

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก โดย พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง เป็นประธานในการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ ครั้งที่ 1/2566 ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ประจำปี 2566 ของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 พร้อมด้วย พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอำเภอปากพลี พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา พระครูศาสนธรรมโกศล เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ นางจันทร คำดวง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้มีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบล เนื่องด้วย พระครูมานิตสมณคุณ เจ้าคณะตำบลเขาพระ เขต2 ได้ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะตำบล เนื่องจากสุขภาพไม่อำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลเขาพระ เขต2 ว่างลง จึงแต่งตั้งให้ พระครูบรรพตภาวนาวิธาน (วิ ดร.) อายุ 50 พรรษา 29 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.ด วัดเขาพระ ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเขาพระ เขต2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นผู้มอบตราตั้ง

ตามที่คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก กำหนดจัดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ ครั้งที่ 1/2566 ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ประจำปี 2566 ของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 เพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน อันประกอบด้วย งานด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณสงเคราะห์ และการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาและสังคม และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม..

Advertisement