Connect with us

ข่าว

สภ.เขลางค์นคร จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้าน ประจำปี 2562.

Published

on

เมื่อเวลา 08.30 ของวันที่21 ก.ค.2562 ณ ที่ทำการชั่วคราวเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านแพะดอนตัน) ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นครได้เปิดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้าน สภ.เขลางค์นคร โดยมีนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร,ประธาน กต.ตร.สภ.เขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้านและมี พ.ต.ท. วรเชษฐ์ สกิดกัน รองผู้กํากับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร กล่าวรายงาน ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กร มีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ 2551 กำหนดให้มีการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้าน ปีละ 1 ครั้ง ทางสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร จึงได้จัดให้มีการอบรมทบทวนขึ้น โดยการฝึกอบรมอบรมในครั้งนี้ สถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร ได้รับการอุดหนุนเงินจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 100,000 บาท ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 5  ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 89 นาย มีวิทยากร/ครูฝึก และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องจำนวน 10 นาย

โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้านของสภ.เขลางค์นครในครั้งนี้ เพื่อให้อาสาสมัครตำรวจบ้านทุกนายได้รับรู้ถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม กฎหมายเบื้องต้น ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล ให้รู้ถึงเทคนิคการสังเกตจดจำ การประสานการปฎิบัติงาน การใช้ข้อมูลข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ การให้บริการความสะดวกด้านการจราจร การร่วมปฏิบัติกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าใกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาทเบื้องต้นในเขตพื้นที่ ได้รู้ถึงการปฏิบัติตามนโยบายของหัวหน้าสถานีตำรวจมอบหมายให้ปฏิบัติ การฝึกระเบียบแถวการทำความเคารพ การฝึกการอำนวยความสะดวกการจราจรการ การให้สัญญาณมือและแขนสัญญาณนกหวีดเป็นต้น.
อัมรินทร์ วะนะวิเชียร / หน.ศูนย์ข่าวภาคเหนือ รายงาน.

Continue Reading
Advertisement