Connect with us

ข่าว

กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ขวัญชัย ยุทธ์ธนสุนันท์ ผู้สื่อข่าวกำแพงเพชร  
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

ที่ห้องประชุมลานทอง เทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.ประทีป บุญทิพย์จำปา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง” ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอลานกระบือ สืบเนื่องจาก กอ.รมน. ได้ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพบว่า พฤติกรรมของคนไทยที่ยังคงยึดติดในวัตถุนิยม มีแนวโน้มอาจส่งผลก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาใหม่ในวันข้างหน้า เพื่อเป็นการป้องกันเหตุดังกล่าวมิให้มีการขยายวงกว้างออกไป และต้องเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กอ.รมน.จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้เป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามสัญญาประชาคม เพื่อสร้างความปรองดอง และเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจชี้แจงกับประชาชนให้ได้รับรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นเวทีเสวนาและเป็นสื่อกลางให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความต้องการความช่วยเหลือประชาชน และเพื่อเป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีความรักความสามัคคีปรองดอง ซึ่งเป็นหนทางนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติ โดยใช้พื้นฐานของประชาชนที่มีความรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายหลังจากพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯได้มีการปลูกต้นรวงผึ้ง ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลลานกระบือจำนวน 2 ราย

Continue Reading
Advertisement