Connect with us

ข่าว

ผู้ว่าฯการเคหะแห่งชาติ จัดงาน ”Smile Day สร้างยิ้มสดใส สร้างวินัยทางการเงิน”

ผู้ว่าฯการเคหะแห่งชาติ”คุย”สร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนรายได้น้อย 7 หน่วย สร้างเพิ่มอีก 2,2 ล้านหน่วย พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย จัดงาน ”Smile Day สร้างยิ้มสดใส สร้างวินัยทางการเงิน”

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ ผู้สื่อข่าวสงขลา
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

วันที่ 6 ก.ค.62 ที่โรงแรม ทีอาร์ ร็อค ฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ประธานเปิดงาน ”Smile Day สร้างยิ้มสดใส สร้างวินัยทางการเงิน”มีตัวแทนหน่วยงานพันธมิตร สมาชิกชุมชนการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

ดร.ธัชพลกล่าวว่าการเคหะแห่งชาติจะพัฒนาและจัดสร้างที่อยู่อาศัย สำหรับประชาชนทุกระดับรายได้ โดเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมแล้ว การเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ดร.ธัชพลกล่าวว่างาน” Smile Day สร้างยิ้มสดใส สร้างวินัยทางการเงิน” เรียนรู้หลักการออมเงิน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน และสร้างภูมิกันทางความคิดให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทร

“เมื่อผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติมีความเข้มแข็งทางการเงินแล้ว จะสามารถร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างชุมชน ร่วมพัฒนาขุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแงและพึ่งพาตนเองได้”

Advertisement

ดร.ธัชพลกล่าวว่าการเคหะแห่งชาติ ได้ดำเนินการพัฒนาและที่จัดสร้างที่อยู่อาศัยทั่วประเทศไปแล้ว 730,000 หน่วย และจะขับเคลื่อนจัดทำที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางอีก 2.27 ล้านหน่วย

ดร.ธัชพลกล่าวว่าสำรับ จ.สงขลาได้ทำทำที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยแล้ว 3,807 หน่วย มีโครงการเคหะชุมชนสงขลา(หมีฮิว) โครงการชุมชนสงขลา(หาดใหญ่-ลพบุรีราเมศร์)ส่วนที่ 1 โครงการเคหะชุมชนสงขลา(หาดใหญ่-ลพบุรีราเมศร์)ส่วนที่ 2 โครงการเคหะชุมชนสงขลา(หาดใหญ่-ลพบุรีราเมศร์)ส่วนที่ 3 โครงการสงขลา(หาดใหญ่-น้ำน้อย)ส่วนที่ 1 และโครงการสงขลา(หาดใหญ่น้ำน้อย)ส่วนที่ 2 โครงการสวัสดิการข้าราชการ(เช่าชื้อ) จ.สงขลา

Continue Reading
Advertisement