Connect with us

ข่าว

เกษตรแพร่​ “จัดประชุม” คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ครั้งที่1/2566

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่​ 24 มกราคม​ 2565​ ณ ห้องประชุมพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รับมอบหมายจาก นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ เป็นประธานกรรมการในการประชุม ก่อนเริ่มการประชุมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มอบโล่รางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และใบประกาศเกียรติบัตรรางวัลชมเชยการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ให้แก่วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมบ้านแม่ลานเหนือ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนากลุ่มให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืน

ในการประชุมครั้งนี้ นายสมเกียรติ ทะฤาษี รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดแพร่ เลขานุการคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน รายงานผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ให้คณะกรรมการฯ ได้ทราบร่วมกันในประเด็น ดังนี้ 1.ความก้าวหน้าการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/การยกเลิกเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 2.กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ปี พ.ศ.2563 จะหมดวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 18 กันยาน พ.ศ.2566

และจะมีการสรรหาคณะกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน โดยคณะกรรมการสรรหา จะประกอบด้วย – ผู้แทนจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3 คน – ผู้แทนจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเกษตรจังหวัดเป็นผู้เสนอรายชื่อ จำนวน 6 คน – เกษตรจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ (2) เกษตรจังหวัดประกาศรับสมัครผู้แทนผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนจากทุกอำเภอภายในจังหวัด (3) ผู้สมัครส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมส่งคณะกรรมการสรรหาของจังหวัด (4) คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ส่งใบสมัครและมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 คน (5) เกษตรจังหวัดเสนอรายชื่อกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด (6) ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด โดยประกาศรายชื่อ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด 3.การบูรณาการดำเนินโครงการ แผนและผลการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จากหน่วยงานภาคีในการประชุมในครั้งนี้มีคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 19 คน

Advertisement
Continue Reading
Advertisement