Connect with us

ข่าว

หน้าที่ต่อชาติเหนือสิ่งอื่นใด เสียสละชีวิตให้เพื่อปกป้องประเทศชาติ เราไม่ขาดการติดตามและช่วยเหลือ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ “ทหารผ่านศึก”

Published

on

พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/หัวหน้าสำนักงาน สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง พร้อมด้วย นาย ณัฏฐ์ดนัย ช่างหิรัญ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเพื่อช่วยเหลือและติดตามความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัด โดยเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ที่เป็นผู้สูงอายุเพื่อมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว ถุงยังชีพ ผ้าห่ม จำนวน 4 ราย ดังนี้

  1. ร้อยเอก ปรีชายุทธ การปลูก อายุ 73 ปี ทหารผ่านศึก บัตรชั้นปีที่ 1 อยู่บ้านเลขที่ 175 ม.7 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  2. พันโท สุรจิต อารีรักษ์ อายุ 76 ปี ทหารผ่านศึก บัตรชั้นปีที่ 2 บ้านเลขที่ 12 ถ.ราษฎร์บูรณะ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  3. พันตรี จำนงค์ แก่นเมือง อายุ 82 ปี ทหารผ่านศึก บัตรชั้นปีที่ 2 บ้านเลขที่ 2/1 ถ.ราษฎร์บูรณะ ตำบลพิชัย
    อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  4. พลฯ พจน์ เทพพรมวงศ์
    อายุ 64 ปี ทหารผ่านศึก บัตรชั้นปีที่ 4 บ้านเลขที่ 161 หมู่ 1
    ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ซึ่งจากการลงพื้นที่ดังกล่าว สร้างความรู้สึกอบอุ่นและซาบซึ้งใจที่ไม่ทอดทิ้ง เข้ามาช่วยเหลือดูแลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนงานอาชีพอื่นๆให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวให้มีรายได้เสริม รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ และในกรณีที่ทหารผ่านศึกต้องการทุนในการประกอบ อาชีพ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ก็ยัง มีเงินทุนสงเคราะห์ให้กู้ยืมโดยคิดดอกเบี้ย ในอัตราต่ำ หรือเงินทุนบางประเภทก็ ไม่คิดดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือและสงเคราะห์อย่างยั่งยืน ดั่ง แนวพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สำคัญ เพื่อ ให้ผู้บริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อัญเชิญไปปฏิบัติให้บังเกิดผล ความว่า “ จงช่วยทหารผ่านศึก เพื่อให้เขาช่วย เหลือตัวเองให้ได้ ”

Continue Reading
Advertisement