Connect with us

ข่าว

ศธภ.6 ร่วมกับ ศึกษานิเทศก์ ฝั่งอันดามันพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา

Published

on

ในการประชุมตามโครงการ Innovation For Thai Education (TFTE)นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา นางสาวปัญจณี อุ้ยเฉ้ง เข้าร่วมจัดทำการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษา ในการประชุมตามโครงการ Innovation For Thai Education (TFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 มีนายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและภาคีเครือข่ายทั้ง 6 จังหวัด ประกอบด้วยศธจ.ตรัง, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง และสตูล เข้าประชุมในวันที่ 26 มกราคม 2566

นายวีรวัฒน์ เข้มแข็ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.6 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ว่า ตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ได้ตระหนักถึงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นปี 66 ที่เน้นการพัฒนา ระบบราชการ และการบริหารภาครัฐ ยุคดิจิทัล กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จึงได้นำยุทธศาสตร์และนโยบายสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ มาขับเคลื่อนโดยการประชุมจัดทำเพื่อพัฒนาระบบ ศูนย์กลางข้อมูล สารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษาในวันนี้ เพื่อระดมความคิดร่วมกันออกแบบ และจัดทำฐานข้อมูล

ด้านศึกษาธิการภาค 6 นายชูสิน วรเดช กล่าวเน้นย้ำในเรื่องข้อมูลสารสนเทศต้องเป็นปัจจุบันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการจัดประชุมในวันนี้นับเป็นก้าวที่สำคัญในการปรับปรุง ประสิทธิภาของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่าย สื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisement
Continue Reading
Advertisement