Connect with us

ข่าว

บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) จัดงาน “ SMART SUCCESS”

บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด มหาชนจัดงาน “ SMART SUCCESS” เพื่อก้าว ขึ้นสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต ได้รับการตอบรับที่สูงเกินความคาดหมายอย่างมาก มีผู้มาร่วมงานกว่า 300 คน

Published

on

ผู้สื่อข่าว : นิวัตร ธาตุอินจันทร์ ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ คุณ ซอง บก จาง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (DCEO) และนายศุภกฤต ศรีสุวณิชกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตัวแทน (VP ZONE 01) ได้จัดงาน” SMART SUCCESS” ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 งาน “ SMART SUCCESS” ที่ทางบริษัทฯจัดขึ้นนั้น เป็นเสมือนสถานีแรกของการนาผู้มุ่งหวัง หรือผู้ที่กาลังให้โอกาสชีวิตตนเองเปิดรับโอกาสใหม่ๆ จากธุรกิจของประกันชีวิต เพื่อก้าว ขึ้นสู่ความสาเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดนอาศัยหลักการของธุรกิจประกันรวมถึง สูตรสาเร็จในการทำงานและการสนับสนุนตัวแทนของบริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด มหาชน

ทางบริษัทฯ และสำนักงานใหญ่ที่ประเทศเกาหลีใต้ ตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อให้เป็นหลักสาหรับการสรรหาตัวแทนใหม่ ยกระดับการจัดงานสรรหาตัวแทน ให้แตกต่างจากงานกิจกรรมทั่วๆไป และมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งาน“ SMART SUCCESS”นี้จะแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากบริษัทอื่น งาน “ SMART SUCCESS” ที่ทางบริษัทฯจัดขึ้นนั้น เป็นเสมือนสถานีแรกของการนำผู้มุ่งหวัง หรือผู้ที่กำลังให้โอกาสชีวิตตนเองเปิดรับโอกาสใหม่ๆ จากธุรกิจของประกันชีวิต เพื่อก้าว ขึ้นสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยอาศัยหลักการของธุรกิจประกันรวมถึง สูตรสำเร็จในการทำงานและการสนับสนุนตัวแทนของบริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
มหาชน

งาน “ SMART SUCCESS” มีการสนับสนุนเป็นลาดับขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนล่วงหน้า การเปิดตัวอย่างชัดเจนว่าธุรกิจที่จะเชิญผู้มุ่งหวังมานั้นคือธุรกิจประกันชีวิต ตามด้วยการแนะนา “ซัมซุง” ให้ทุกท่านรู้จักถึงบริษัทที่มั่นคงในธุรกิจประกันชีวิต ต่อด้วยฉายภาพความสาเร็จที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจนี้สามารถจับต้องได้ และสามารถประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว ในการจัดงานครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่สูงเกินความคาดหมายอย่างมาก มีผู้มาร่วมงานกว่า 300 คน

Advertisement

Continue Reading
Advertisement