Connect with us

ข่าว

“Concrete in Life”  นิทรรศการประกวดภาพถ่าย สะท้อนมุมสวยของคอนกรีตผ่านเลนส์จากทุกมุมโลก

Published

on

ภายใต้ความแข็งแกร่งของสิ่งก่อสร้าง ที่มี “ปูนซีเมนต์และคอนกรีต” เป็นส่วนประกอบหลักต อบสนองความต้องการใช้งานและความคงทน โดยแท้จริงแล้ว ยังคงมีแง่มุมของความงามเคลือบฉาบไว้ในแทบทุกส่วนของการนำไปใช้งาน สมาคมผู้ผลิตซีเมนต์และคอนกรีตโลก หรือ GCCA (Global Cement and Concrete Association) จึงริเริ่มโครงการ ‘Concrete in Life’ ประกวดภาพถ่ายประจำปี ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้ภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกได้ถูกนำมาจัดแสดงนิทรรศการระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีต “GCCA CEO Gathering and Leader Conference 2024” ที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเป็นผลงานภาพถ่ายที่ผ่านการลั่นชัตเตอร์จากช่างภาพมืออาชีพ และผู้สนใจจากทั่วทุกมุมโลก ในหลากหลายมุมมอง ทั้งคอนกรีตกับเมือง (Urban Concrete) คอนกรีตกับโครงสร้างพื้นฐาน (Concrete Infrastructure) คอนกรีตกับชีวิตประจำวัน (Concrete in Daily Life) คอนกรีตกับความงามและการออกแบบ (Beauty and Design) ครอบคลุมไปถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ดร.ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) และหนึ่งในคณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตซีเมนต์และคอนกรีตโลก (GCCA) กล่าวว่า “ปูนซีเมนต์เป็นส่วนผสมหลักของการผลิตคอนกรีต ปัจจุบัน การพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีการก่อสร้าง และการออกแบบใช้งานโครงสร้างจากคอนกรีต  พัฒนาไปไกลมาก สามารถตอบสนองทั้งประโยชน์การใช้งาน ความสวยงาม และที่สำคัญช่วยลดคาร์บอน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตที่มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 (2593)  โครงการประกวดภาพถ่ายประจำปี ‘Concrete in Life’ โดย GCCA นับเป็นเรื่องที่ดีมาก ที่สะท้อนมุมมองจากผู้ใช้งานจริง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคอนกรีตได้เป็นอย่างดี ร่วมเปิดมุมมองใหม่ต่อคอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน รวมถึงความแข็งแกร่ง ความทนทาน และความงาม จากการประกวดภาพถ่ายประจำปี ‘Concrete in Life’     

นายพอล อะเดเลเก้ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ การสื่อสารและนโยบาย กล่าวว่า “GCCA จัดการแข่งขัน  ‘Concrete in Life’ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2019 (2562) และนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก จากที่ปีแรกมีภาพถ่ายส่งเข้าประกวดประมาณ 5,000 ผลงาน และปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น 21,000 ผลงาน ทั้งคอนกรีตกับเมือง (Urban Concrete) คอนกรีตกับโครงสร้างพื้นฐาน (Concrete Infrastructure) คอนกรีตกับชีวิตประจำวัน (Concrete in Daily Life) คอนกรีตกับความงามและการออกแบบ (Beauty and Design) ครอบคลุมไปถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ทำให้ได้เห็นอรรถประโยชน์ของคอนกรีตที่มีความหลากหลาย ผ่านภาพถ่ายในมุมมองต่างๆ ที่สะท้อนถึงความจำเป็นของคอนกรีต ที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก นอกจากนี้ ‘Concrete in Life’ จะเป็นตัวแทนการสื่อสารของอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีต ตามโรดแมป GCCA Concrete Future ในการมุ่งสู่ความยั่งยืนและการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2050 (2593)”

Continue Reading
Advertisement