Connect with us

ข่าว

เลือกตั้ง นายก อบต.แม่พุง แทนตำแหน่งที่ว่าง “ลวน ใจเอ้ย” อดีตนายก ฯ ไร้เงาคู่แข่ง

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

ตามที่ นายกองค์การบริหารตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ว่างลงเนื่องจาก นายเรียน วงศ์ทา อดีตนายกองค์การบริหารตำบลแม่พุง ถึงแก่กรรม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารตำบลแม่พุง ได้ออกประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เรื่องให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์กวรบริหารส่วนตำบลแม่พุง ความว่า ด้วย นายเรียน วงค์ทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 64 (2)แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 (เสียชีวิต) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ 2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ 2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุงกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้

วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา16.30 น. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น1 คน การเลือกตั้งให้ถือเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง เป็นเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งมีจำนวน 1 เขตเลือกตั้ง

สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีผู้สมัครเพียงรายเดียว คือ นายลวน ใจเอ้ย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ได้ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 1 โดย นายลวน ใจเอ้ย ได้หมายเลขประจำตัว หมายเลข 1

Advertisement
Continue Reading
Advertisement