Connect with us

ข่าว

จังหวัดเชียงใหม่สั่งเข้ม “ป้องกันไฟป่า.ห้ามเผา..ห้ามเข้าป่า” ฝ่าฝืนมีโทษปรับถึงจำคุก

Published

on

ผู้สื่อข่าว : นิวัตร ธาตุอินจันทร์ ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่.

สจป.1เชึยงใหม่ ได้สนองนโยบายรมว.ทส ในการชิงเก็บลดเผา..เพื่อป้องกันไฟป่าร่วมกับเคลือข่ายประชาชนไปกว่า200 ตันซื่งเป็นการลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่าอย่างเป็นรูปธรรม อย่างใรก็ตามในห้วงเดือนมีนาคม นี้ สถานการณ์ความแห้งแล้งในเขตป่าจะรุนแรงขึ้นอาจส่งผลให้การเข้าไปดำเนินกิจกรรมในป่าเกิดไฟป่าได้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผบ.ศูนย์บัญชาการไฟป่าเชียงใหม่จึงมีดำริให้นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมป่าสงวนแห่งชาติ ประกาศฯ ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด เผาป่า หรือเข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 25 ป่า ครอบคลุมพื้นที่ 25 อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความแห้งแล้งของภูมิอากาศ การเผาเศษวัชพืช และวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตร ตลอดจนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มิได้มีการจัดทำแนวป้องกันจนเกิดการลุกลามเข้าไปในเขตป่า หรือเจตนาจุดไฟเผาป่าเพื่อหวังประโยชน์อื่นใด สร้างความเสียหายต่อพื้นป่าไม้โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นบริเวณกว้าง ก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปกคลุมพื้นที่และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง

เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ จึงห้ามมิให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใด เผาป่า หรือเข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุอันควร จำนวน 25 ป่า ครอบคลุมพื้นที่ 25 อำเภอ โดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Advertisement
Continue Reading
Advertisement