Connect with us

ข่าว

ผบช.ภ.1 ติดตามผลการดำเนินงานตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทหนุนนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : วรชล ฟักขาว ผู้สื่อข่าวชัยนาท

พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานประชุมข้าราชการตำรวจ และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสุวรรณาวลัย สุวรรณาวิเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท

ตำรวจภูธรภาค 1 ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับนโยบายการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจการตำรวจ โดยแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ในทุกเครือข่าย เปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส เพื่อสร้างความผาสุกให้เกิดแก่สังคมและประชาชน อยู่อย่างปลอดภัย เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรภาค 1

Advertisement

จึงจัดการประชุมเพื่อติดตามการบริหารงานตำรวจ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัด และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจ ตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.2549 โดยการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติให้ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจเป็นผู้มีบทบาท เป็นผู้ร่วมกำหนดนโยบายร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจในทุกขั้นตอนในโครงการกิจกรรมงานตำรวจ 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 2.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน 3.ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 4.ด้านจราจร 5.ด้านการดูแลสาธารณสมบัติ และ 6.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

Continue Reading
Advertisement