Connect with us

ไม่มีหมวดหมู่

เทศบาลตำบลแม่ริม ประชุมสภาฯสท.ครบทีม วาระล้วนส่งประโยชน์สู่ชาวชุมชน

เทศบาลตำบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสภาฯสท.ครบทีม
วาระล้วนส่งประโยชน์สู่ชาวชุมชน

Published

on

ผู้สื่อข่าว : นิวัตร ธาตุอินจันทร์ ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ นายสุวัฒน์ ณ เชียงใหม่ ประธานสภาฯ เป็นประธานในการประชุม?สภาเทศบาลตำบล?แม่ริม ?สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณา?การขอญัตติสภาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายนายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

บรรยากาศของการเปิดประชุมสภาฯเป็นไปอย่างราบรื่น ในครั้งนี้มีวาระสำคัญหลายๆเรื่องที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริมได้นำสู่การประชุมและขอมติสภาฯ รวมถึงเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบในที่ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เทศบาลฯได้มีการจัดขึ้นรวมถึงวันสำคัญในพิธีต่างๆ โดยที่ประชุมยกมือมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รวมถึงเรื่องวาระการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โดยนายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกๆคนที่มีมติเห็นชอบ เรื่องการขอใช้งบประมาณต่างๆจากที่ประชุมในแต่ละเรื่อง ล้วนแล้วแต่ส่งประโยชน์สู่พี่น้องประชาชนชาวชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ และนโยบายที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เราได้เน้นเป็นพิเศษ พร้อมกับการนำปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับทราบมาด้วยการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนกับประชาชนโดยตรงทำให้รู้ปัญหาความต้องการอันแท้จริง นำมาเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง

Continue Reading
Advertisement