Connect with us

ข่าว

ชัยภูมิ ติวเข้มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง

Published

on

ผู้สื่อข่าว : วิรัตน์ ดวงแก้ว ผู้สื่อข่าวชัยภูมิ

ที่ห้องประชุม โรงแรม เลิศนิมิตร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อเข้าร่วมรับฟังการ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายประทีป ศิลปเทศ เป็นประธานเปิดงาน โดยเรือเอกไตรสรณ์ ผาสุก ผอ.กกต.จ.ชัยภูมิผู้กล่าวรายงาน และคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งจ.ชัยภูมิอละเจ้าหน้าที่กกต.ชัยภูมิให้การต้อนรับ และร่วมพิธี

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เข้าร่วมอบรมเทศบาลล่ะ 3 คน รวม 108 คน ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อไปเป็นวิทยากรจัดอบรม จนท.กปน.และ อสม. ที่ปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้งรวม 6,276 คน ต่อไป ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้ มีทั้งหมด 13 อำเภอ 36เทศบาล มีนาผู้สมัครนายก 83 คน รับสมัคร 82 คน ไม่รับสมัคร 1 คนมีผู้สมัครนายก 1 คน 3 แห่ง คือ เทศบาลธาตุทอง อ.ภูเขียว เทศบาล จัตุรัส และเทศเทพสถิต ผู้รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล 874 คน รับสมัคร 864 คน ไม่รับ 11 คนโดยมีผู้สมัครเขตล่ะ6คนเท่ากัน1แห่ง คือเทศบาลหนองบัวโคก อ.จัตุรัส มีหน่วยเลือกตั้ง 523 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อนเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ 238,170 คน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีการต่างๆในเลือกตั้งรวมถึงจัดคูหาลง คะแนนอย่างถูกวิธี ให้แก่ผู้ร่วมประชุมได้เข้าใจในครังนี้ด้วย ซึ่ง การประชุมและบรรยายพิเศษ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

โดยมีนายเสกสรร สิทธิวงค์ พนง.ลต.ชก.รกน.หน.กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

Advertisement
Continue Reading
Advertisement