Connect with us

ข่าว

วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทจัด“มหกรรมวัฒนธรรมสัญจร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดชัยนาท”

ในงานวันส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่อลังการ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : วรชล ฟักขาว ผู้สื่อข่าวชัยนาท

ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมสัญจร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมสัญจรฯ ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท เพื่อนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นในรูปแบบของการจัดการแสดง จัดการสาธิต และจัดนิทรรศการ เพื่อสร้างความรู้ ความบันเทิง และประสบการณ์ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนที่อยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ได้มีโอกาสได้สัมผัสความงดงาม ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดกที่บรรพชนได้สร้างสรรค์ไว้อย่างงดงาม เพื่อสร้างความรัก หวงแหน และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันสืบสาน สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

นอกจากนี้ ยังได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชน และผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ในจังหวัดชัยนาท ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ อันเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์รากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และได้มีโอกาสเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของชาวชัยนาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างกว้างขวาง อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนและสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง


Advertisement
Continue Reading
Advertisement