Connect with us

การศึกษา

มรภ.สงขลา ลงพื้นที่บริการวิชาการ ต.ทุ่งลาน สนับสนุนชุมชนปลูกกาแฟเสริมรายได้ในสวนยาง

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง ให้บริการวิชาการผ่านรายวิชาการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช สนับสนุนชุมชนพัฒนาอาชีพ ปลูกกาแฟเสริมรายได้ในสวนยาง ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เผยว่า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงการผลิตพืช จำนวน 42 คน ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการผ่านรายวิชาการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช ณ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการ ได้แก่ การประเมินสมบัติดิน การจัดการดินและปุ๋ย การวัดการเจริญเติบโตของกาแฟ การปลูกกาแฟและตัดแต่งกิ่งกาแฟ

ด้าน ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่า การลงพื้นที่บริการวิชาการครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา: การทำเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ : การปลูกกาแฟเพื่อเสริมรายได้ในสวนยาง/ ไม้ผล/พืชผสมผสาน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 ราย ได้แก่ นายปานเทพ สุวรรณมาลา นายสมพงศ์ กองคิด นายอำนาจ ทองคีรี นายรัฐพล ประพรม นายธิติวุฒิ ประพรม นายสมควร สุวรรณรัตน์ นายวิลาศ เหมโก นายธนกร ประพรม และ นายเผิน จันทกาญจนทั้งนี้ ในวันที่ 13 และ 20 สิงหาคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา จะลงพื้นที่ให้บริการวิชาการผ่านรายวิชาการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

Continue Reading
Advertisement