Connect with us

ข่าว

พลังมวลชนทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Published

on

ผู้สื่อข่าว : พรรณณีย์ มูลเทศ ผู้สื่อข่าวพะเยา 
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

วันนี้ (26 มิ.ย.62) นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ณ บริเวณหน้าศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยาร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดขึ้น ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติและนโยบายรัฐบาล ให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนและตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ ร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตลอดมา เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดแก่ประชาชน และเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยมีนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้อ่านสารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมนำผู้มาร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด และช่วยกันสอดส่องดูแลหมู่บ้านชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติด นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ยอดเยี่ยม อีกด้วย สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด , มีการแสดงของ นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ในพื้นที่ , และการจัดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของหน่วยงาน ชมรม และสถาบันการศึกษาในจังหวัดพะเยา