Connect with us

ข่าว

ชาวชุมชนร่องกระแจะ หลังวัดโลกโมฬี เดินหน้าอุทธรณ์เรื่องที่อยู่อาศัย ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ระดับจังหวัด เชียงใหม่

Published

on

ผู้สื่อข่าว : นิวัตร ธาตุอินจันทร์ ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลหรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562 ตามหนังสือที่อ้างถึงเรื่องการขออุทธรณ์คำสั่งของนายกเทศนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 252 จำนวน 3 คำสั่ง คือ คำสั่ง ที่ ชม .52004/4436 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 ให้ระงับการก่อสร้างอาคาร (แบบ ค.3) คำสั่ง ชม 52004/4437 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 ห้ามใช้อาคาร (แบบ ค.4) และคำสั่งที่ ชม 52004/4438 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 ให้รื้อถอนอาคาร (แบบ ค.7 ) ตามรายละเอียดที่แจ้งนั้น ทางนายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ ตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้มีหนังสือเรียนถึงผู้อุทธรณ์ จำนวนกว่า 30 ราย มาชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณษอุทธรณ์ หากผู้อุทธรณ์ไม่มาถือว่าผู้อุทธรณ์ไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลแก่คระกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใด

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

นายปฐม ประทุมทอง ประธานชุมชน ศรีวิชัย เปิดเผยว่า เนื่องจากทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนในชุมชนวัดโลกโมฬี และชุมชนสามัคคีพัฒนาแขวงศรีวิชัย อ. เมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีบ้านพักอาศัยจำนวน 113 หลังคาเรือน ซึ่งคำสั่งของเทศบาลนครเชียงใหม่ฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือนในชุมชนวัดโลกโมฬีและชุมชนสามัคคีพัฒนาภายใน 30 วัน ซึ่งทั้ง 2 ชุมชน มีแต่ประชาชนที่ยากจนหาเช้ากินค่ำและไม่มีที่อยู่อาศัยอื่น และบางครอบครัวอยู่ในชุมชนทั้งสองมานานกว่า 50 ปี และตนเองไม่รู้าก่อนจะมีคำสั่งให้รื้อถอนบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างภายใน 30 วัน จึงทำให้พี่น้องประชาชนในชุมชนไม่มีที่อยู่อาศัยสำรอง ทางชุมชนจึงอยากขอความเมตตาจากทางเทศบาลนครเชียงใหม่ขออุทธรณ์คำสั่งเทศบาลนครเชียงใหม่ ชม 52004 ให้รื้อถอน รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนในชุมชนวัดโลกโมฬีและชุมชนสามัคคีพัฒนาภายใน 30 วันเพราะประชาชนในชุมชนยากจนและไม่มีที่ไปจริงๆและขอให้ทางหน่วยงานราชการ และ พม.เชียงใหม่ เข้ามาช่วยเหลือ เพราะขณะนี้มีประชาชนในชุมชนจำนวนกว่า 130 ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน จึงได้มีการยืนอุทธรณ์ และให้ข้อมูลกับคณะกรรมการพิจารณาอุทรณ์อีกครั้งเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement