Connect with us

ข่าว

กระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญา สล่าเมือง”

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ชัยวุฒิ​ ไชยอินตา ผู้สื่อข่าวลำปาง  
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงคลอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปางเป็นประธานฯ และนายสุวิน เชื้อคำลือ ครูภูมิปัญญาการแกะสลักไม้บ้านหลุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมฟังการแถลงข่าวฯ
ลำปาง เตรียมจัดงานมหกรรมไม้แกะสลักล้านนาฯ กลางเมืองลาปาง
จังหวัดลำปางร่วมกับ กลุ่มจ้งหวัดภาค เหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ดำเนิน
โครงการแสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่ม จังหวัดภาค เหนือตอนบน 1 กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก เพื่อการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม
นายบพิตร วิทยาวิไรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาดะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเทนือตอนบน 1 (ลำปาง เซียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน)
มี เป้าหมายการท่อง เที่ยวเชิงวัตนธรมด้านวิถีวัฒนธรรมด้านช่างฝีมือช่างแกะสลักไม้ ที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาตะวันตกใน 4 จังหวัดเป้าหมาย จ.ลำปาง ได้แก่ บ้านหลุก อ.แม่ทะ / จ.ลำพูน ได้ แก่ บ้านหนองยางฟ้า อแม่ทา จ.เชียงใหม่ ได้แก่ บ้านกิ่วแลน้อย อ.สันป่าตอง จ.แม่ฮ่องสอนได้แก่ พื้นที่อำเภอสบเมย
เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านวิถีวัฒนธรรมด้านช่างฝีมีช่างแกะสลักไม้ที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาตะวันตก ก่อให้เกิดการ เรียนรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ ตำนาน มรดก คุณค่าของวิถีวัฒนธรรมค้านช่างฝิมือช่างไม้ อันเป็นทุนทางวัฒนธรรมล้านนาตะวันตก และเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพรวิถีวัฒนธรรม ด้านช่างฝีมือด้านช่างไม้ อันเป็นอัตลักษณ์ ตำนานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกให้ เป็นไปในวงกว้าง
กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย
กิจกรรมที่ 1 การสร้างองค์ความรู้เรื่องช่างฝีมือแกะสลักไม้ จัดทำเส้นทาง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงล้านนาตะวันตก
กิจกรรมที่2 การจัดงาน “มหกรรมไม้แกะ สลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง” ซึ่งการหนดจัดในระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลาปาง
กิจกรรมที่ 3 การอบรมนักสื่อความหมายวัฒนธรรมน้ำเที่ยว พร้อมทั้งการ จัดคณะทัวร์และสื่อมวลชนลงพื้นที่ 4 หมู่บ้านเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 4 การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม “ตามรอยอารยธรรมล้านนา” ในล้านนาตะวันตก โดยเป็นการออกแบบเส้นทาง
การตามรอยอารยธรรมช่างแกะสลักไม้เชื่อมโยงทั้ง 4 จังหวัด / การจัดทำหนังสือและ จัดทำแผ่นพับแผนที่ตามรอยข่างแกะสลักไม้ล้านนานาทางโดย GPS / และการจัดทำสารคตีในรูปแบบรายการท่องเที่ยว ในรายการ “เที่ยวละไม ไทยแลบต์เวิลด์” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 3 HD จำนวน 2 ตอน และมีกำหนดการออกอากาศในวันที่ 4 และ 11 เดือน สิงหาคม 2562
ในส่วนการจัดงานมหกรรมไม้แกะสลักล้านนาปูมผญาสล่าเมือง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองล่าปาง จังหวัดลำปาง เป็นการจัดงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพรวิถีวัฒนธรรมด้านช่างฝิมือ ด้านช่างไม้แกะสลัก อันเป็นอัตลักษณ์ ตำนาน มรดกทางวัฒนธรมล้านนาตะวันตก (ลำปาง เขียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) โดยประกอบไปต้วย กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1.การสาธิตและนิทรรศการงานไม้แกะสลักหรือ “ช่วงสาธิตทางวัฒนธรรม”

 1. จำหนายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักจากหมู่ข้านวัฒนธรม 4 จังหวัด ได้แก่ บ้านหลุก อ แม่ทะ จ.ลำปาง
  ในส่วนของการจัดงาน “มหกรรมไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง”จะจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 นี้ ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เป็นการจัดงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิถีวัฒนธรรมด้านช่างฝีมือด้านช่างไม้แกะสลักอันเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมตะวันตกลำปางเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอนในประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
 2. การสาธิตและนิทรรศการงานไม้แกะสลักหรือห่วงสาธิตทางวัฒนธรรมสองจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักจากหมู่บ้านวัฒนธรรม 4 จังหวัดได้แก่ บ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง บ้านหนองยางฟ้า อ.แม่ทา จ.ลาพูน / บ้านกิ่วแลน้อย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่/บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  3 กิจกรรม บูรณาการของหน่วยงานได้แก่ 1. เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวของการผลิตไฟฟ้า
 3. โรงพยาบาลแม่เมาะจังหวัดลำปางจัดบูธส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่องเที่ยวเช่น ผาหอบบ้านทุ่งกล้วย การท่องเที่ยววิถีชุมชน
 4. การวิจัยการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเทคนิคการทำสีธรรมชาติการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสีย้อมผ้าจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
 5. การสาธิตการจำหน่ายงานเซรามิคกิจกรรมการเพ้นท์สีเซรามิคจากศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ศูนย์เซรามิกเกาะคา
 6. ทักษะการองค์ความรู้เรื่องไม้แกะสลักชุมชนท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. การเพ้นท์สีบนผ้าและไม้จากกลุ่มศิลปินวาดภาพซึ่งเข้าไป ฝึกเพ้นท์ภาพบนเสื้อยืด บนไม้ และในผ้าพิมพ์
 8. ชมรมถ่ายภาพนครลำปางจัดแสดงภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ลำปาง และสอนเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องและมือถือ
  4.กาดมั่วคัวเมือง โดยจัดจำหน่ายอาหารพื้นเมืองตลอดการจัดงาน
  5.การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และกลุ่มเยาวชนในจังหวัดลำปางและการแสดงการศิลปินล้านนาดังนี้
  วันที่ 21 มิถุนายน พบกับ อ้อมรัตนัง, น้องปฏิญญา,ไวท์ คุณพระช่วย
  วันที่ 22 มิถุนายน พบกับ คำหล้า ธัญยพร
  วันที่ 23 มิถุนายน พบกับไม้เมือง
 9. กิจกรรมสันทนาการสำหรับท่านที่ร่วมงานมาเช็คอินมาถ่ายรูปในงานเราจะมีการเล่นเกมส์แจกของรางวัลต่างๆมากมายตลอดช่วง 3 วัน
  นายสุวิน เชื้อคำลือ ครูภูมิปัญญาการแกะสลักไม้บ้านหลุก อำเภอแม่ทะ ได้ให้ข้อมูลว่าการแกะสลักไม้ถือเป็นงานศิลปะที่เก่าแก่ของจังหวัดภาคเหนือสำหรับการแกะสลักไม้ในอดีตจึงมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาโดยเฉพาะงานแกะสลักไม้ประเภทประกอบโบสถ์วิหารศาลาวัดหอพระไตรปิฎกตู้พระไตรปิฎกพระเจดีย
  ์นอกจากนี้แล้วการแกะสลักไม้ยังเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักของชาวบ้านทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและการแกะสลักไม้ของไทยยังเป็นที่ยอมรับอีกด้วยอัตลักษณ์ของการแกะสลักไม้ของบ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง อยู่ที่การแกะสลักไม้เป็นรูปสัตว์ต่างๆแบบ 3 มิติที่มีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เท่าของจริงซึ่งจะมีทั้งแบบเดี่ยว เต็มตัวและเฉพาะหัวกลุ่มสัตว์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีความชำนาญและมีเทคนิคการต่อไม้ให้เข้ากันได้สนิทสำหรับการทำไม้แกะสลักรูปสัตว์ขนาดใหญ่ได้อย่างสวยงามแข็งแรงคงทนสามารถขึ้นไปนั่งได้และตั้งโชว์ได้อีกด้วย
  จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวลำปางและจังหวัดใกล้เคียงนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนทุกท่าน มาเที่ยวชม”มหกรรมไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง”ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 21.00 นณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกาอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  ซึ่งจะมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook แฟนเพจตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกอีกด้วยกิจกรรมในงานที่รวมเอาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแกะสลักไม้งานหัตถศิลป์ แผ่นดินล้านนาถือว่าเป็นการร่วมกันเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และจะมีการบรรจุการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป
Continue Reading
Advertisement