Connect with us

ข่าว

จังหวัดอุตรดิตถ์การเลือก สว. ระดับอำเภอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนมาสังเกตการณ์เท่าที่ควร โดยภาพรวมกลุ่มที่มีผู้สมัครมากที่สุดคือ กลุ่มการศึกษา และกลุ่มชาติพันธุ์

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ผู้สื่อข่าวอุตรดิตถ์

บรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับอำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ขณะที่ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเลือกสว.ในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด เช่น ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ บรรยากาศโดยภาพรวมไม่ค่อยคึกคัก เมื่อเทียบกับการเลือก สส. ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากว่า ระบบการเลือกสว. ครั้งนี้ ประชาชนไม่ได้มีสิทธิเข้าไปเลือกตั้งเอง

ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเลือกสว.ระดับอำเภอรอบแรก มีการเลือก 20 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง จำนวน 11 คน 2. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 10 คน 3. กลุ่มการศึกษา จำนวน 22 คน 4. กลุ่มการสาธารณสุข จำนวน 9 คน 5. กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุกจำนวน 4 6. กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง จำนวน 8 คน 7.กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้าง ที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน จำนวน 6 คน 8. กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 2 คน 11. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว จำนวน 7 คน 12. กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม จำนวน 2 คน 13. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม จำนวน 4 คน 14. กลุ่มสตรี จำนวน 12 คน 15. กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น จำนวน 17 คน 16. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา จำนวน 9 คน 17. กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 5 คน 18. กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม 2 คน 19. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 10 20. กลุ่มอื่น ๆ จำนวน 4 รวมทั้งสิ้น 150 คน และโดยภาพรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มที่มีผู้สมัครมากที่สุดคือ กลุ่มการศึกษาผู้สูงอายุ รองลงมา กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น

Continue Reading
Advertisement