Connect with us

ข่าว

นายกรัฐมนตรี เยือนถิ่นเขลางค์นคร เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง หนึ่งในเส้นทางเมืองน่าเที่ยวของภาคเหนือ

Published

on

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เข้ารับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการรักษาช้างป่วย ณ โรงพยาบาลช้าง ชมการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากมูลช้าง อาทิ จาน กระดาษสา และกระถางต้นไม้ พร้อมทั้งชมการสาธิตการทำสมุนไพรบำรุงกำลังช้าง และร่วมจิบชาชมช้าง โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ให้การต้อนรับ

นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กล่าวว่า ได้นำเสนอข้อมูลของช้างต่อนายกรัฐมนตรีใน 2 มิติ คือ มิติการดูแลสุขภาพของช้างที่อยู่ในความดูแลของสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ และมิติของช้างที่อยู่ในการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการเป็น Tourism Hub ที่สำคัญของโลก

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อยู่ในความดูแลของอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ปัจจุบันมีช้างอยู่ในความดูแลจำนวนร้อยกว่าเชือก ซึ่งแต่เดิม ออป. เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นสถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้าง เพื่อให้เชื่อฟังคำสั่งและมีความชำนาญในการทำไม้ขณะที่แม่ช้างไปทำงานในป่า และเนื่องจากมีนโยบายปิดป่าซึ่งทำให้ช้างต้องว่างงาน ศูนย์ฝึกลูกช้างจึงถูกปรับมาเป็นสถานที่ดูแลช้างแก่และเจ็บป่วย อีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลช้างด้วย

ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2535 ออป. ได้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขึ้นและจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ได้แก่ การแสดงช้าง การอาบน้ำช้าง การขี่ช้างชมธรรมชาตการชมวิถีชีวิตช้างโขลง การฝึกควาญช้าง นอกจากนี้ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยยังมีกิจกรรมสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากมูลช้าง เช่น จาน กระดาษสา และกระถางต้นไม้ รวมไปถึงการชมสาธิตการทำสมุนไพรบำรุงกำลังช้าง เป็นแพทย์แผนไทยที่แสดงถึงวิถีคนกับช้างได้อย่างแท้จริง

Continue Reading
Advertisement