Connect with us

ข่าว

จังหวัดแพร่ “จัดโครงการ” คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2567 ณ อบต.บ้านกาศฯ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บุรณาการร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรแบบครบวงจร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างทันเวลาและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร

ซึ่งมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ สหกรณ์การเกษตรพัฒนาที่ดิน ชลประทาน บัญชีสหกรณ์ และกฎหมายปฏิรูปที่ดิน โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ สื่อนิทรรศการต่างๆ เข้าช่วยในการปฏิบัติงานให้บริการแก่เกษตรกร ณ จุดเดียว (One Stop Service) ในรูปแบบกิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัวได้รับรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะนำไปใช้ในไร่นา ทำให้เกิดการใช้และยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ตามความต้องการแสะความเหมาะสมกับประชาชนแต่ละพื้นที่

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงมีพระอิสริยยศสมเด็จโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่ง ที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาทางด้านการเกษตร ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและครบถ้วน และเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่าง นักวิชาการเกษตร ของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขา

Advertisement

ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเปิดบริการคลินิกเกษตร นิทรรศการ
การให้บริการความรู้จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ และหน่วยงานภาคี การจำหน่ายสินค้าแปรรูป สินค้าเกษตรจากสถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชน โดยมีเกษตรกรจากพื้นที่อำเภอสูงเม่นและอำเภอใกล้เคียง มารับบริการ

Continue Reading
Advertisement