Connect with us

ข่าว

แม่ฮ่องสอนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม เดิน วิ่งปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติฯ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ ผู้สื่อข่าวแม่ฮ่องสอน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ที่ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม เดิน วิ่งปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินกิจกรรม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อทราบการ (ร่าง) กำหนดการและพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในแต่ละอำเภอและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจุดปล่อยตัวกิจกรรม เดิน วิ่งปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กำหนด ณ ธนาคารข้าวบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เคลื่อนไปยัง พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปยัง จุดชมวิวเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเคลื่อนไปยัง หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เคลื่อนไปยัง สวนเฉลิมพระเกียรติ ใกล้สะพานแม่น้ำยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และไปยัง ลานหน้าเทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขบวนเคลื่อนไปยัง จุดชมวิวผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปยัง ซุ้มประตูเมืองแม่ฮ่องสอน (ทิศใต้) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยใช้เส้นทางซุ้มประตูเมืองแม่ฮ่องสอน (ทิศใต้) วัดพระธาตุดอยกองมู ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังจากนั้นขบวนเคลื่อนไปยังซุ้มประตูเมืองแม่ฮ่องสอน (ทิศเหนือ) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยใช้เส้นทาง ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน หนองจองคำ ไปยังบริเวณซุ้มประตูเมืองทิศเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเคลื่อนไปยังสะพานข้ามห้วยส้าน ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ไปยัง หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า ไปยังบริเวณจุดชมวิวกิ่วลม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเคลื่อนไปยังลานหน้าที่ว่าการ อำเภอปาย จากนั้นเคลื่อนไปยังบริเวณอุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข 1095 เพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ไปประกอบกิจกรรมต่อไป

โดยภายในกิจกรรม เดิน วิ่งปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลฯ และการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ ในแต่ละอำเภอ

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนประชานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเป็นจังหวัดแรก (ต้นทาง) ในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ที่อำเภอเมืองแม่สะเรียง ณ ธนาคารข้าวบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2515 โดยเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหลังจากนั้นตลอดระยะเวลา 5 วัน ไปยันอำเภออื่นๆตามลำดับ ซึ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเชิญชวนใส่เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์หรือเสื้อโทนสีเหลืองทั่วไป รวมถึงชุดชาติพันธุ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Advertisement
Continue Reading
Advertisement