Connect with us

ข่าว

แม่ฮ่องสอน สมัคร สว.วันแรกเงียบเหงาไร้วี่แววตัวเก็ง

ผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจความร้อยเรียบและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนบรรยากาศแทบทุกอำเภอยังเงียบเหงา

Published

on

ผู้สื่อข่าว : วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ ผู้สื่อข่าวแม่ฮ่องสอน

วันที่ 20 พ.ค. 2567 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายผะอบ บินสะอาด ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจความร้อยเรียบและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยบรรยากาศในการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีผู้มาสมัครสมาชิกวุฒิสภาทยอยมา โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาสมัครสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งในอำเภอเมืองเช้านี้มีผู้สมัครเพียง 2 ราย ส่วนที่อำเภอแม่สะเรียงก็มี 2 รายเช่นเดียวกัน และยังมีบางอำเภอที่ไร้วี่แวว อาทิ อำเภอสบเมย ที่เช้านี้ยังไม่มีผู้เข้ามาสมัครแต่อย่างใด หลายฝ่ายคาดว่าจะมีมากในช่วงวันท้ายๆ ของการรับสมัคร

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 107 บัญญัติให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 200 คน มาจากการเลือกกันเองของบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือผลประโยชน์ ร่วมกัน หรือทำงาน หรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคมที่ให้ประชาชน มีสิทธิสมัครรับเลือกสามารถสมัครอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ และการดำเนินการเลือกกันเองนั้น ให้ดำเนินการตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ได้รายชื่อ 200 คน และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดวันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ระดับจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน 2567 และระดับประเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยกำหนดวันสมัคร ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567

Advertisement
Continue Reading
Advertisement