Connect with us

ข่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีสมโภชพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพิธีทำบุญเมืองปาย ๑๓๓ ปี

Published

on

ผู้สื่อข่าว : วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ ผู้สื่อข่าวแม่ฮ่องสอน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะสงฆ์อำเภอปาย พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกขน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันประกอบพิธีสมโภชพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ และพิธีทำบุญเมืองปาย ๑๑๓ ปี ณ ลานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ว่าการอำเภอปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีสมโภชพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ และพิธีทำบุญเมืองปาย ๑๑๓ ปี ทั้งนี้นายอเนก ปันทะยม นายอำเภอปาย พร้อมด้วย บรรดาผู้นนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชน ได้ร่วมในพิธีดังกล่าว

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนชาวอำเภอปาย ประกอบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๗ อำเภอปายได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ ครบรอบ ๑๑๓ ปี

อำเภอปายเป็นเมืองเก่าแก่ ประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนแห่งนี้ มีร่องรอยหลักฐานซากวิหารและเจดีย์กระจายอยู่ทั่วไปทั้งบนภูเขาสูง ที่ดอนเชิงเขา บริเวณพื้นราบลุ่มน้ำปาย บางแห่งก่อสร้างด้วยหิน

Advertisement

นอกจากนั้น เมืองปายเป็นเมืองที่มีคนตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในสมัยประวัติศาสตร์บริเวณที่ตั้งเมืองปายเป็นเมืองสำคัญของล้านนาในสมัย ราชวงศ์มังราย ซึ่งมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ต่อมาเมืองปายได้ร้างไปพร้อมกับเมืองเชียงใหม่ ประมาณปี พ.ศ. 2318-2338 เมืองปายได้ฟื้นฟูเป็นหมู่บ้านและพัฒนาเป็นอำเภอปาย โดยมีผู้คนหลายกลุ่มชาติพันธุ์อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ ได้แก่ คนไทยวน (คนเมือง) ชาวไทใหญ่ ชาวปกาเกอญอ และชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ปัจจุบันเมืองปายเป็นเมืองชุมทางที่สำคัญเมืองหนึ่งบนเส้นทางระหว่างเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอน

Continue Reading
Advertisement