Connect with us

ข่าว

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา

Published

on

ผู้สื่อข่าว : วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ ผู้สื่อข่าวแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (19 พ.ค. 2567) เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567 โดยการบรรยายจากวิทยากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 107 บัญญัติให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 200 คน มาจากการเลือกกันเองของบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือผลประโยชน์ ร่วมกัน หรือทำงาน หรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคมที่ให้ประชาชน มีสิทธิสมัครรับเลือกสามารถสมัครอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ และการดำเนินการเลือกกันเองนั้น ให้ดำเนินการตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ได้รายชื่อ 200 คน และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดวันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ระดับจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน 2567 และระดับประเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยกำหนดวันสมัคร ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Advertisement
Continue Reading
Advertisement