Connect with us

ข่าว

จังหวัดอุตรดิตถ์ลงนาม MOU การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ผู้สื่อข่าวอุตรดิตถ์

เมื่อเวลา 09.00 น.ของ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมศรีภัทรอนันต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ตำบลป่าเช่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

โดยมี ดร.ปรีชา ภู่สมบัติขจร ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธ์ รองนายก อบจ.อุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ดร.สัจจา ฝ่ายคำตา ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าความในการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของภาคีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา จำนวน 19 หน่วยงาน สถานศึกษา 300 แห่ง มุ่งเน้นให้นักเรียนผ่านตามเกณฑ์ประเมินการศึกษาที่กำหนด นักเรียนในทุกระดับชั้นสามรารถอ่านออก เขียนได้ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการครบร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยการทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อพัฒนาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึงตามบริบทของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มี Soft Power ด้านศิลปะมวยไทยที่โด่งดัง คือ มวย พระยาพิชัยดาบหัก สายมวยท่าเสา ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ทำข้อตกลงการจัดการศึกษาเข้าสู่หลักสูตรของการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ทุกสถานศึกษาให้มีการจัดการเรียนการสอน เพื่อจะได้เป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้คู่กับจังหวัดอุตรดิตถ์และประเทศไทย รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการเรียนการสอน รำมังคละ และการเล่าเรื่อง ประวัติศาสตร์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นโยบายต่อมาที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เน้นให้เด็ก ปลอดภัย จากยาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะต้องอาศัย ภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ช่วยกันแก้ไขปัญหาจึงจะทำให้ การแก้ไขปัญหาประสบผลสำเร็จ

Advertisement
Continue Reading
Advertisement