Connect with us

ข่าว

“นายกเดี่ยว” ทต.เด่นชัย นำคณะแกนนำสุขภาพชุมชนฯและกลุ่มเยาวชน เข้าศึกษาดูงานฯ เพื่อมาประยุกต์ใช้กับเทศบาลต่อไป

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ที่เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย กล่าวว่า ช่วงวันที่ 8 และ 9 พฤษภาคม 2567 ทาง เทศบาลตำบลเด่นชัย โดยผม นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล นำคณะแกนนำสุขภาพชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย และกลุ่มเยาวชน เข้าศึกษาดูงาน ในช่วงเช้าวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ดูงานศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยาและการต้อนรับ

การศึกษาดูงานเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมโรค และการสร้างแกนนำด้านสุขภาพและผู้นำออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานของเมืองพัทยา ภายใต้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายแกนนำสุขภาพในพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำสุขภาพในพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย

เวลา 10.30 น.วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายยศวัฒน์ ภูวรัตนเลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ การดูงานในครั้งนี้เรื่องการจัดการสุขภาพในชุมชนและภาคีเครือข่ายแกนนำสุขภาพในพื้นที่ ภายใต้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายแกนนำสุขภาพในพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำสุขภาพในพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย

Advertisement

และเวลา 16.30 น.วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ทางเทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล นำคณะแกนนำสุขภาพชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย และกลุ่มเยาวชน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบล แพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา พร้อมคณะผู้บริหารฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

การศึกษาดูงานเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนและภาคีเครือข่ายแกนนำสุขภาพในพื้นที่ ภายใต้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายแกนนำสุขภาพในพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำสุขภาพในพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีจำบลเด่นชัย กล่าวว่า ตามที่เทศบาลตำบลเด่นชัย นำคณะผู้บริหารและกลุ่มแกนนำ ศึกษาดูงานของเทศบาล 3 แห่ง ซึ่งจะได้นำมาประยุกต์ใช้กับเทศบาลตำบลเด่นชัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวตำบลเด่นชัย ซึ่งให้นโยบายที่ได้วางไว้ อยู่ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า
เป็นไปตามเจตนารณ์และความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัยอย่างแท้จริง โดยเน้นการมีส่วนร่วมขอประชาชนทุกภาคส่วน เปิดโอกาสให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่
ของเทศบาลทุกท่าน รวมถึงประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุน ให้นโยบายไปสู่การปฏิบัติและร่วมกัน
ขับเคลื่อน ผลักดันให้บังเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรือง
ของเทศบาลตำบลเด่นชัยต่อไป

Continue Reading
Advertisement