Connect with us

ข่าว

ผู้ว่าแพร่ แถลงความสำเร็จ ธนาคารขยะ ต.เตาปูน และ ป่าชุมชนบ้านเปาปม-ดงยาง

ผู้ว่าฯแพร่ “ให้สัมภาษณ์” เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน และป่าชุมชนบ้านเปาปม-ดงยาง

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้จัดโครงการธนาคารขยะ โดยมีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และชมรมแม่บ้านมหาดไทยร่วมสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลดปริมาณขยะในพื้นที่เพื่อคัดแยกขยะที่ต้นทาง ให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน พร้อมนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ ภายใต้หลัก 3R คือ Reduce ลดการใช้ หรือคิดก่อนใช้Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำ หรือใช้แล้วใช้อีก และRecycle นำกลับมาใช้ใหม่โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมขับเคลื่อนธนาคารขยะ โดยชุมชน ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมการรับซื้อขยะจากชาวบ้านในพื้นที่การถอดบทเรียนจากธนาคารขยะ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในทุกชุมชน

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ปัจจัยความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน คือความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ร่วมกันบริหารจัดการทั้งท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผู้นำ
ต้องเป็นแบบอย่างทำให้เห็นอย่างชัดเจน โดยใช้ทุนทางสังคมทั้งในและนอกตำบลมาใช้ในการวางแผน มีองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนเป็นหลักในการส่งเสริม รวมถึงภาคีเครือข่าย เช่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกหรือ อถล. แกนนำชุมชน จิตอาสา และอาสาสมัครต่างๆในพื้นที่ให้การสนับสนุนจึงเกิดผลสำเร็จด้านป่าชุมชนบ้านเปาปม-ดงยาง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2562 พื้นที่ประมาณ 2,621 ไร่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน จังหวัดแพร่ ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์รวมถึงร่วมกันดูแลรักษาป่าควบคู่กันไป

“ป่าชุมชนบ้านเปาปม-ดงยางนั้น เปรียบเสมือนเป็นตู้กับข้าวและซุปเปอร์มาเก็ตของชุมชน เป็นแหล่งอาหาร ยา และไม้ใช้สอยให้แก่ชุมชน ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่สมาชิกในชุมชน ทำให้คนและป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยความร่วมมือของพี่น้องประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาป่าไม้บ้านเปาปม-ดงยาง”

Advertisement
Continue Reading
Advertisement