Connect with us

ข่าว

ปราจีนบุรี จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

Published

on

วันพุธที่ ๑ พฤษภาค ๒๕๖๗ ณ ที่ทำการกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน อาคารพิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต) ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี นางจารุณี กาวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นางบังอร วิลาวัลย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี และเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธี

เมื่อถึงเวลา ๐๘.๐๘ น. อันเป็นอุดมฤกษ์ นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รดน้ำสังข์ที่รูปเจ้าพ่อโรงโกศ แผนกสนมพลเรือน พระบรมรูปไม้แกะสลักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แผนกราชูปโภค เจ้าพ่อศุภรัต แผนกศุภรัต พระโธรน
แผนกวรอาสน์ และเจ้าพ่อเครื่องสูง ฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะ เจิมรูปจนครบทุกรูป พร้อมทั้งวางพวงมาลัยสักการะ จากนั้นจุดธูปเทียนหน้าโต๊ะสังเวย พร้อมทั้งจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวย พร้อมกันนี้ นางจารุณี กาวิลรองผู้ว่าราชการจังหวีดปราจีนบุรี นางสาวจิตสุภา หมื่นยงค์ วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมปักธูปหางที่เครื่องสังเวย บัณฑิตโหราทำหน้าที่พราหมณ์พิธี อ่านโองการสังเวยและผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีประธานในพิธีนำกล่าวกล่าวคำบูชา
ขอพร จากนั้นโปรยข้าวตอกดอกไม้บนเครื่องสังเวย และรดน้ำสังข์ให้แก่ผู้บริหารและสุหร่ายน้ำมนต์ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีอีกด้วย โอกาสนี้ นางสาวจิตสุภา หมื่นยงค์ วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ โดยพร้อมเพียงกัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน อีกด้วย

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

นางสาวจิตสุภา หมื่นยงค์ วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า “กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่รับพระบรมราโขบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพแก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ และประชาชนผู้มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักพระราชวัง
กำหนด ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดให้รัฐบาลดำเนินการ โดยกระทรวงวัฒนธรรมสนองงานตามพระบรมราโชบาย โดยแต่เดิมภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานทั้งหมดนั้นเป็นของสำนักพระราชวัง
ที่ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวตามหมายรับสั่งมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งมีธรรมเนียมการจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำทุกปี จึงเห็นความสำคัญที่จะสืบทอดตามธรรมนียมการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสำนักพระราชวัง โดยกำหนดให้วันที่
๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานพร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องจากวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เริ่มปฏิบัติงานภารกิจ
พิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเต็มรูปแบบทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียม ประเพณีเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามพระบรมราโชบาย”

Continue Reading
Advertisement