Connect with us

ข่าว

สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) Zoom Meeting

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางเกวรินทร์ วงศ์คำ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) Zoom Meeting

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

นางปนัดดา อุทัศน์ กล่าวว่า ทาง สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางเกวรินทร์ วงศ์คำ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) Zoom Meeting

Advertisement
Continue Reading
Advertisement