Connect with us

ข่าว

ศูนย์​ส่งเสริมการเรียนรู้​จังหวัดอุตรดิตถ์คัดเลือกผลิตภัณ์ชุมชน ระดับจังหวัด พ.ศ. 2567

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ผู้สื่อข่าวอุตรดิตถ์

ที่ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุตรดิตถ์​ ต.ป่าเซ่า​ อ.เมือง​ จ.อุตรดิตถ์​นางสาวปาริชาติ ไชยสถิตย์ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณ์ชุมชน ระดับจังหวัด พ.ศ. 2567 เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
โดยเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการยกระดับและพัฒนาควาสามารถด้านความรู้ ความคิดสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผ่านการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft power) โดยให้สถานศึกษาจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนำเสนอรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดจำนวน 23 รายการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิชรัช บุณโยประการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน นางวิเชียร แหยมยินดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าทอ เครื่องแต่งกาย นางสาวมณีกร แก้วกูล เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอุเทณร์ ต้านทาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางสาวรังสิมา ทาพา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อดำเนินการคัดเลือกและเข้ารับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ ระดับประเทศต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุตรดิตถ์

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article
Advertisement