Connect with us

ข่าว

จังหวัดแพร่ ใช้งบทดรองราชการกว่า 2 ล้านบาท สร้างทำนบกระสอบทรายกั้นลำน้ำยมและแม่น้ำสาขา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำปี 2567

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

จังหวัดแพร่รายงานว่า ปัญหาภัยแล้งนั้น จังหวัดแพร่จะประสบทุกปี โดยเฉพาะน้ำอุปโภค-บริโภคและน้ำการเกษตร เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดแพร่ไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีแต่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และอ่างเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริ และมีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายหลักที่อาศัยฝายแม่ยมของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ในการผันน้ำจากแม่น้ำยมเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยในฤดูแล้งปี 2567 จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการจัดสร้างทำนบกระสอบทรายชั่วคราว สำหรับกั้นลำน้ำยม และแม่น้ำสาขา เพื่อชะลอการไหลและยกระดับน้ำให้สูงขึ้นเพียงพอต่อการสูบไปใช้ โดยใช้งบประมาณเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดแพร่ รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 2,716,304 บาท โดยจะกั้นลำน้ำยมจำนวน 20 จุด และลำน้ำสาขา จำนวน 15 จุด โดยกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดแพร่

สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จังหวัดแพร่ ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567 โดยศูนย์บริหารจัดการน้ำ อบจ.แพร่แจ้งว่า สภาพน้ำท่า โดยโครงการชลประทานแพร่ ปริมาณน้ำในแม่น้ำยม ที่สถานีวัดน้ำ Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอสอง ระดับน้ำ 0.52 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2.74 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำน้อยวิกฤต , ที่ Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอเมืองแพร่ ระดับน้ำ 1.04 เมตรปริมาณน้ำไหลผ่าน 2.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำน้อยวิกฤต , ที่ Y.37 บ้านวังชิ้น ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น ระดับน้ำ 2.25 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 10.94 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำน้อยวิกฤตด้านสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โดยข้อมูลของโครงการชลประทานแพร่ อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในอ่าง 34.95 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 53.12 ปริมาณน้ำดี , อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำ 2.11 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 31.14 ปริมาณน้ำพอใช้ , น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้านลูกบาศก็เมตร ปริมาณน้ำในอ่าง 19.5 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 63.88 ปริมาณน้ำดี , อ่างเก็บน้ำแม่สายความจุ 10.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในอ่าง 6.27 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 59.70 ปริมาณน้ำดี และอ่างเก็บน้ำแม่มาน ความจุ 18.75 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำ ปริมาณในอ่าง 13.65 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 72.78 ปริมาณน้ำมาก

และเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ทางนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ตำบลปากกาง อำเภอลองจังหวัดแพร่ เพื่อตรวจเยี่ยมการสร้างทำนบกระสอบทรายชั่วคราว เพื่อประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติวิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปได้พฤติการณ์ปัจจัยบ่งชี้ต่าง ๆ รวมทั้งเสนอมาตรการ และแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีถูกเฉิน เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพร่ ในการพิจารณาอนุมัติจ่าย เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต่อไป

Advertisement
Continue Reading
Advertisement