Connect with us

ข่าว

ชัยภูมิโรงเรียนเก่าแก่ในจังหวัดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

ชัยภูมิโรงเรียนเก่าแก่ในจังหวัดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ปัจจุบันมีอายุกว่า 86 ปี ที่น่าประทับใจ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติๆมาให้กำลังใจ ถ่ายภาพ มอบช่อดอกไม้ ให้ของขวัญ กับ ลูก หลาน อย่างอบอุ่น

Published

on

ณ. หอประชุมโรงเรียนสาคริชวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ นาง สาวกรชุลี สาคะริชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาคริชวิทยา ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 115 คน โดยมี ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน และนาง สาวกรชุลี สาคะริชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาคริชวิทยา ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ปัจจุบัน ได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรการปฐมวัยพ.ศ.2560โดยเตรียมความพร้อมให้มีการพัฒนาครบทุกด้าน ระดับประถมศึกษา จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพุทธศักราช 2551 การจัดการเรียนรู้โดยมีปรัชญาโรงเรียนว่า “คุณธรรมนำกิจกรรมเด่น เน้นวิชาการ” สืบสานเน้นเอกลักษณ์โรงเรียนส่งเสริมคนดี ดนตรี นาฏศิลป์และวิชาการและเป็นโรงเรียนซึ่งอยู่คู่จังหวัดชัยภูมิมานานกว่า 86 ปี เดิมชื่อโรงเรียนชัยภูมิวิทยา เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2481 โดย มี นาย วิเชียร สาคะริชานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ หลวงบรรจง วิชาเชิด คุณพ่อของนาย วิเชียร สาคะริชานนท์ ซึ่งปลดเกษียณในตำแหน่งธรรมการจังหวัดชัยภูมิ หรือศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบัน นาง อรญา ฒาริกชานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ นางสาวกรชุลี สาคะริชานนท์ เป็นผู้อำนวยการเปิดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ทางโรงเรียนมีความภาคภูมิใจ ที่นักเรียนคว้ารางวัลเหรียญทองในระดับประเทศได้ทุกปีและน่าประทับใจ ในการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ มีพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติๆมาให้กำลังใจ ถ่ายภาพ มอบช่อดอกไม้ ให้ของขวัญ กับ ลูก หลานอย่างอบอุ่น

ด้าน ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาภายในจังหวัดชัยภูมิตามประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้นวัตกรรม ระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รวมทั้ง Soft Power เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน “ยึดผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง” เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) และ”เรียนฟรี มีงานทำ” รวมถึง การจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) ให้ผู้เรียน สามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพสามารถเทียบโอนได้เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในจังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นผู้เรียนในโลกยุคใหม่ ตามไปด้วย

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article
Continue Reading
Advertisement