Connect with us

การศึกษา

“ศุภมาส” มอบ วว. – ราชภัฏฯ อุดร Up-Skill Re-Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง หนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านโครงการ Quick win 

Published

on

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  มุ่งดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและนโยบาย นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.  คือ  “ขับเคลื่อน  อว.  เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ  สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศโดยใช้ความรู้และนวัตกรรม  เป็นกระทรวงความหวังและเป็นที่พึ่งของประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ  แก้ไขปัญหาสำคัญ  ทำให้คนไทยมีอนาคตที่ดี”  

การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  Lifelong  learning”  ผ่าน “โครงการ Quick win : Up-Skill Re-Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงของ อว.” เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ดำเนินงานโดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  สามารถเพิ่มพูนทักษะ ความรู้  ในสาขาที่ประเทศต้องการ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs บุคลากรภาครัฐและเอกชนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกว่า 1,100 คน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและธุรกิจในพื้นที่ โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยทรัพยากรบุคคลในวัยทำงานและวัยหลังเกษียณ  ซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง  เติมเต็มเป้าหมายส่วนบุคคล (Personal  fulfillment) และพร้อมก้าวไปกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่พื้นที่จังหวัดอุดรธานีและพื้นที่จังหวัดภาคตะออกเฉียงเหนือตอนบน วว. จึงได้มีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการทำงานเชิงบูรณการร่วมกันของทั้ง 2 หน่วยงาน ในการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  (วทน.)  การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่  การบริการวิเคราะห์ทดสอบ  สอบเทียบ  การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง  รวมถึงความร่วมมือในด้านวิชาการและการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอย่างสูงสุด โดยมีกิจกรรมนำร่อง ดังนี้ 

  1. Joint Labs  จัดตั้ง ศูนย์รับวิเคราะห์ทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็น Market arms เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า/ผู้สนใจ รวมถึงรับงานบริการเบื้องต้น (ถ้ามี) ให้กับ วว. เช่น งานวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรองสินค้าและบริการอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากล  ครอบคลุมทั้งการวิจัยและพัฒนา ทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีกและการขนส่ง ที่สามารถรองรับความต้องการของกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเป็นพื้นที่ของโอกาสเนื่องจากเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
  2. Public  Training  วว. และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมมือกันในการพัฒนา ผู้ประกอบการ บุคลากรหน่วยงานในพื้นที่ ผ่านหลักสูตร Public Training ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญสูง สู่การสร้างทักษะพัฒนาศักยภาพคน (New skill) อาทิเช่นหลักสูตรความรู้เบื้องต้นการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและพัฒนา (Intellectual Property : IP) เพื่อ Upskill ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและผู้ประกอบการที่สนใจ
  3. Up-skill & Re-skill  ผ่านการอบรม 6 หลักสูตร (Quick win)  เพื่อพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงของ อว. โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา บุคคลที่มีศักยภาพต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญรองรับกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์การลงทุนของภาคการผลิตและบริการ (UP-SKILL) ในการเสริมสร้างศักยภาพภาพ ยกระดับองค์ความรู้และทักษะ Upskill & Reskill ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการจัดอบรมฟรี จำนวน 6 หลักสูตร   ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 ความรู้เบื้องต้นระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ต่อการพัฒนาศักยภาพองค์กร หลักสูตรที่ 2 ทำอย่างไร ผลิตภัณฑ์จึงได้มาตรฐาน เพื่อขึ้นทะเบียน อย. และ มอก.  หลักสูตรที่ 3 การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก (Packaging for SMEs)  หลักสูตรที่ 4  ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกิจกรรมลานกางเต้นท์  หลักสูตรที่ 5  IoT Technology สำหรับเกษตรกรรม และ หลักสูตรที่ 6  ความรู้ด้านการออกแบบการสื่อสารการตลาดสำคัญอย่างไรสำหรับแบรนด์หรือสินค้า ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก วว.

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ  วว.  กล่าวถึงแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปว่า  วว. จะร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี พัฒนาต่อยอดการดำเนินโครงการ Quick win ไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ด้วยโมเดลการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based) โดยใช้องค์ความรู้  วทน. เป็นกลไกขับเคลื่อน  ซึ่ง วว. และเครือข่ายพันธมิตร ได้ดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ครอบคลุมมากกว่า 60 จังหวัดของประเทศ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบของรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่ ชุมชน ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านวัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  กระบวนการ  มาตรฐาน และเครื่องจักร  จากการดำเนินงานของ วว.และพันธมิตรสามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศได้มากกว่า  900  ล้านบาทต่อปี  ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรม พร้อมนำไปต่อยอดและขยายผลโครงการเป็นโมเดลต้นแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก วว. ติดต่อได้ที่  Call centerโทร. 0 2577 9000   www.tistr.or.th  หรือที่  “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/

Advertisement
Continue Reading
Advertisement