Connect with us

ข่าว

จังหวัดแพร่ “เรียกประชุมด่วน” ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครอง หารือร่วมกับ 52 อปท.ที่รับถ่ายโอนภารกิจดับไฟป่าฯ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่สถาบันด้านนวัตกรรมป่าไม้จังหวัดแพร่ ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 52 แห่งที่ได้รับโอนภารกิจดับไฟป่าจากกรมป่าไม้ในจังหวัดแพร่ ประชุมบูรณาร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ในจังหวัดแพร่ เพื่อนำเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในจังหวัดแพร่ โดยมี พันเอก ธำรงศักดิ์ บุญทักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่(ฝ่ายทหาร)เป็นประธานการประชุม โดยมี นายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ พันตำรวจเอกบุญเสริมสุริยา ตัวแทนตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

สืบเนื่องจากสถานการณ์ PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดแพร่เข้าขั้นวิกฤต สูงเกินมาตรฐาน ติดต่อกัน 3 วันระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ การเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและส่งกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่จึงให้เรียกประชุมด่วน เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหา จุดความร้อนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 82 ของจุด Hotspot ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในจังหวัดแพร่ 1,260 จุด โดยพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ พื้นที่ป่า เกิน 100,000 ไร่ เกิดจุด Hotspot มากที่สุด คือ อบต.สะเอียบ อบต. เตาปูน อำเภอสอง และเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง ตามลำดับ

ที่ประชุม ได้รวบรวมปัญหาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า อปท. บางแห่ง มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตป่าจำนวนมาก กำลังคนไม่เพียงพอในการจัดชุดลาดตระเวนและเข้าไปดับไฟป่าที่เกิดในพื้นที่สูงชันและป่าลึก เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย จึงเสนอให้ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เข้มงวด คนที่เข้าหาของป่า และอาจถึงขั้นประกาศปิดป่า เพื่อควบคุมและตรวจสอบคนที่เข้าไปหาของป่า อย่างเข้มงวด รวมถึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาและดับไฟป่าที่เกิดขึ้น ในช่วงควบคุมเข้มข้นนี้ต่อไป

Advertisement
Continue Reading
Advertisement