Connect with us

ข่าว

นครปฐม เกษตรนครปฐม จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

Published

on

ผู้สื่อข่าว : กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล ผู้สื่อข่าวนครปฐม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยผักชี ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เกษตรกรได้นำองค์ความรู้ที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้เป็นอย่างดี

สำหรับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวนกว่า 50 คน ประกอบด้วยเกษตรกรจากตำบลทุ่งลูกนก และตำบลใกล้เคียง โดยมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และให้บริการด้านการเกษตร แบ่งเป็น 4 ฐาน ประกอบด้วย 1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 2. การจัดการศัตรูพืช 3. การผลิตผักอินทรีย์ 4. การตรวจวิเคราะห์ดิน การทำปุ๋ยหมักง่ายๆ โดยใช้สาร พด.1
ส่วนผสม พืชแห้ง 1000 กิโลกรัม มูลสัตว์ 200 กิโลกรัม ปุ๋ยยูเรีย 2 กิโลกรัมหรือน้ำหมักผลา 9 ลิตร และสาร พด.1 1 ซอง

Advertisement

วิธทำการผลิตปุ๋ยหมักแบบกองผสมคลุกเคล้า ผสมวัสดุให้เข้าก้น และปรับความชื้นให้ได้ประมาณ 50-60 เปอร์เซ็นต์ กองเป็นรูปสี่เหลียมผืนผ้า กลับกองปุ๋ยทุกๆ 7-10 วันอัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยหมัก
ข้าว ใช้ 2 ต้นต่อไร่ หว่านให้ทั่วพื้นที่แล้วไถกลบก่อนปลูกพืชพืชไร่ ใช้ 2 ต้นต่อไร่ โรยเป็นแถวตามแนวปลูกพืชแล้วคลุกเคล้ากับดินพืชผัก ใช้ 4 ต้นต่อไร่ หว่านทั่วแปลงปลูก ไถกลบตอนเตรียมดินไม้ผล ไม้ยืนต้น เตรียมหลุมปลุก ใช้อัตรา 20 กิโลกรัมต่อหลุม ต้นพืชที่เจริญแล้ว ใช้อัตรา 20-50 กิโลกรัมต่อต้น โดยขุดร่อง 10 เขนติเมตร ตามแนวทรงพุ่มของต้นใส่ปุ๋ยหมักในร่องและกลบด้วยดินหรือหว่านให้ทั่วภายใต้ทรงพุ่ม

Continue Reading
Advertisement