Connect with us

ข่าว

ETDA ย้ำ แพลตฟอร์มดิจิทัล อย่าลืม! กฎหมาย DPS ยื่นรายงานการประกอบธุรกิจประจำปี ภายใน 29 ก.พ. 67 นี้

Published

on

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ย้ำ ธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ดำเนินการแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กว่า 1,000 แพลตฟอร์ม กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีรอบบัญชีสิ้นปีวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อย่าลืม! ยื่นรายงานการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลประจำปี 2566 ให้ ETDA ทราบ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยระบบจะพร้อมเปิดให้ยื่นเอกสารวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า ตามที่กฎหมาย DPS (Digital Platform Service) หรือ พระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565 กำหนดให้ ธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่มีลักษณะตาม มาตรา 8  มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายในไทยเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี (กรณีบุคคลธรรมดา) มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายให้ไทยเกิน 50 ล้านบาทต่อปี (กรณีบุคคลนิติบุคคล) หรือ มีจำนวนผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มในไทยเกิน 5,000 คนต่อเดือน (คำนวณจากการใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศ) ต้องดำเนินการแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้ ETDA ทราบ ซึ่งตั้งแต่ที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน มีแพลตฟอร์มดิจิทัลมาดำเนินแจ้งข้อมูลแล้วรวมทั้งสิ้น 1,244 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567) ไปแล้วนั้น

การดำเนินการตามกฎหมาย DPS (มาตรา 15) ที่แพลตฟอร์มดิจิทัล ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ให้บริการอยู่ นั่นก็คือ “การยื่นรายงานการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลให้ ETDA ทราบเป็นประจำทุกปี” เพื่ออัปเดตข้อมูลพร้อมหลักฐาน ตามรายการที่ปรากฏในมาตรา 12

กฎหมาย DPS ที่ต้องยื่นให้ ETDA มีอะไรบ้าง ?

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริการแพลตฟอร์ม เช่น มูลค่าการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนบริการแพลตฟอร์ม รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการในไทย
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เช่น จำนวนรวมของผู้ใช้บริการ (จากการคำนวณตามประกาศ ETDA เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กากรำหนดจำนวนผู้ใช้บริการที่ใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลัง หรือ Average Monthly Active Users: AMAU)
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่พบมากที่สุด 5 ลำดับแรก เช่น จำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียน การจัดการเรื่องร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสานงานในราชอาณาจักร (กรณีแพลตฟอร์มอยู่นอกราชอาณาจักร) เป็นต้น

สำหรับแพลตฟอร์มที่มีลักษณะตาม มาตรา 16 ที่มีให้บริการโดยคิดค่าบริการ หรือ ให้บริการเป็นสื่อกลางในการเสนอสินค้าหรือบริการ หรือ บริการ Search engine จะต้องดำเนินการยื่นรายงานการแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ (Terms & Conditions: T&C)  แนบมาพร้อมรายงานประจำปีให้ ETDA ทราบด้วย ซึี่งกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีรอบบัญชีสิ้นปีวันที่ 31 ธันวาคม 2566จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

“การยื่นรายงานประจำปี ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ทำให้แพลตฟอร์มดิจิทัล ได้มีโอกาสในการอัปเดตข้อมูล การประกอบธุรกิจบริการให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด และเป็นอีกช่องทางสำคัญในการเช็คสถานะบริการแพลตฟอร์มของตนเองว่า มีคุณสมบัติเข้าข่ายแพลตฟอร์มลักษณะไหนและมีหน้าที่เพิ่มเติมตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรบ้าง ซึ่งหากพบว่า แพลตฟอร์มนั้นๆ เข้าข่ายแพลตฟอร์มทั่วไป ที่มีลักษณะตาม มาตรา 8 วรรคหนึ่ง ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่มีสิทธิในการใช้เครื่องหมายรับแจ้ง DPS หรือ “ETDA DPS NOTIFIED” เพื่อนำไปแสดงบนแพลตฟอร์มของตนเองได้ ตามวิธีและเงื่อนไขของ ETDA เพื่อยืนยันการมีตัวตนของแพลตฟอร์ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการในการตรวจสอบสถานะการให้บริการแพลตฟอร์มนั้นๆ และเป็นสร้างความมั่นใจในเบื้องต้นว่าแพลตฟอร์มได้มีการดำเนินงาน ภายใต้แนวทางการให้บริการและการดูแล เยียวยา สอดคล้องตามที่กฎหมาย DPS กำหนดด้วย”

Advertisement

ทั้งนี้ หากแพลตฟอร์มประสงค์จะยื่นข้อมูลและแจ้งรายงานประจำปีผ่านระบบ สามารถเข้าไปดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป โดยสามารถติดตามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.etda.or.th/th/regulator/Digitalplatform/index.aspx หรือที่เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-123-1234 (ติดต่อทีมกำกับดูแลกฎหมาย DPS) ในช่วงวัน และเวลาราชการ (9.00-17.00 น.)

Continue Reading
Advertisement